Heinermann Péter
Sziveri János
(1954-1990)
 
A KOS JEGYÉBEN
 
Tiberis, Pó helyett higgadtan
lúgozza Muzslát a Bega.
Én születtem ott - nem
Dante, Poe, Lope de Vega.
 
Gyermekből a felnőtt kifőtt,
akár faggyúból a szappan.
Lékelt ladikként haladok,
s hulla evez a habban
 
Kínálom magam, érdes szenet:
csiszolatlanul is ragyog!
Eleget rongált féltve a testem -
kellett, ha nem, cserben hagyott.
 
Csontig nyilall a fegyelem,
kordában tart, mint folyót a part.
Egyengeti a lényegem,
amit más varként elkapart.
 
Levedli majd, alighogy élvezi
- akár kedves a selyemruhát -,
feltárva tényeit vetkőzi le
versem a meddő ornamentikát.
 
Díszlik a kései cikornya,
mint sarkamon a törés.
A gyűlölettel leszámoltam,
szemléletnek az kevés.
 
Tékozlom magamat élveteg,
de senki lábához nem rogyok.
Születtem a Kos jegyében,
s gyarapodom - bár elfogyok.
 
 
Sziveri János, a vajdasági magyar irodalom enfant terrible-je, majd élete során "lézengő árva apostola"(Bábel), március 25-én lenne 50 éves. Költőként azt vallotta, hogy "senki sem szabhatja meg hogyan és mit írjon". Olymértékben hiányzott belőle a kompromisszumkészség, hogy kényszerhelyzetben inkább az önrombolást választotta. Losoncz Alpár Időszerűtlen hittel c. cikkében megállapítja: "Nem ismerek senkit közülünk, aki olyannyira szemben állt volna a vajdasági magyar kultúra intézményes rendszerével, mint Sziveri János."
A költő eképpen vall életútjáról:
"Dióhéjban: bánáti/bánsági gyerek vagyok, akárcsak Bartók, vagy mondjuk Herczeg Ferenc. Nagybecskerek, ma Zrenjanin, mellett születtem, Muzslán, 1954-ben. A századelőn Nagybecskerek komoly magyar kultúrával rendelkezett. Itt közölte első írásait Fülep Lajos! Nekem persze ebből már semmi sem jutott. S bár szüleim ma is Muzslán élnek, én viszonylag korán elszármaztam onnan. Az általános iskola elvégzése után a Csontváry képeiről ismert Neretva menti Mosztárba mentem pilótaképző katonai gimnáziumba. A katonai szigor elől menekülni kellett, és a becskereki polgári gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Ott sem fogott sokáig a hely, s elmentem villanyszerelő inasnak. Ezt már befejeztem, bár igen nehezen, hiszen nem érdekelt engemet a villanyszerelés. Ekkor már közölte verseimet az Új Symposion, a Híd... Egy-két évet az újvidéki bölcsészkaron is lehallgattam, ahonnan Bori Imre riasztott el, aki 1978-ban vissza akarta vetetni tőlem a Sinkó-díjat, a Magyar Szó című napilapnak adott alkalmi kijelentésem miatt. Majd Pancsovára kerültem újságírónak, később pedig Újvidékre főszerkesztőnek, az Új Symposionhoz. Politikai okokból menesztettek. Ezután egzisztenciális mélypont következett. Temerinbe költöztem, majd - Csantavéren át! - Szabadkára, a színházhoz dramaturgnak. Bekalandoztam a Délvidéket, ám nemcsak tájait, hanem a szellem - szellemtelenség? - vidékeit is. Az ottani kultúra kellős közepéből zuhantam a margóra. Irodalmat szerveztem, éltem a bohémek életét, nyomorogtam, majd jött a súlyos betegség, a mérhetetlen testi szenvedés... Tájélményem kizárólag a Bánság: szikes, agyagos sík, a Bega folyó, és gyermekkorom gyöngyszeme - Lukácsfalva, Vajdaság legnagyobb halastavával s nagyapám gyönyörű gyümölcsösével. Ha időnként visszamegyek oda, alig is találok már valamit az egykori szépből, nem maradt egyéb, csak a szikes, agyagos sík, és néhány emléktöredék a fejemben." (Életregényem szinopszisa)
Sziveri János első verseit a múlt század 70-es éveiben jelenteti meg a Képes Ifjúságban, majd az Új Symposionban publikál. Képzőművészeti esszéket is ír. 1974-ben a becskereki Városi Könyvtár díját nyeri el, szerbre fordított verseivel pedig kiérdemli Karlóca város Aranypecsétjét. A vajdasági magyar irodalomba 1977-ben a Szabad gyakorlatok című első verseskötetének megjelentetésével vonul be, s egy évvel később munkásságát, a fiatal magyar irodalmárok legrangosabb elismeréseként számon tartott Sinkó Ervin Díjjal tüntetik ki. 1980 és 1983 között az egyetemes magyar irodalom egyik legrangosabb folyóiratának, az Új Symposionnak a főszerkesztői posztját tölti be. Íme egy részlet Kalapis Zoltán Sziveriről írt életrajzi cikkéből: a költő "lapszerkesztőként elkerülhetetlenül a politika szomszédságába került, s így közelről láthatta, hogy a korábbi, liberálisabbnak mondott áramlatokat dogmatikusabbak váltották fel, amelyekkel ő, aki csak a költészet törvényeit ismerte fel, s kizárólag az erkölcsi-etikai szempontokból indult ki, nem tudott egyetérteni, még kevésbé azonosulni velük. Költőként ugyanis azt vallotta, hogy senki sem szabhatja meg, hogyan és mit írjon. Két világ, két törvényszerűség került ezúttal is - ki tudja hányadszor - egymással szembe. Az összeütközés kimenetele nem volt kétséges: a politika kíméletlenül leszámolt azokkal, akik megszentségtelenítették, leleplezték módszereit, frazeológiájának tarthatatlanságát, s elhallgattatták, szétszórták, sárba taposták őket."
Zalán Tibor, író a Szomorkás visszatekintő - és nem értem, hogy miért címet viselő tanulmányában megállapítja: "Ha Sziveri - vagy az akkori új symposionisták nagy része - csak bátor lett volna, akkor talán nem áll elő a válsághelyzet. De ezek az urak és hölgyek, akkor még fiúk és lányok, nemcsak bátrak voltak, de merészek is, s ebben a kategóriában benne van az önsorsrontás, a felelőtlenség, sőt a túlvállalt felelősség; elsősorban benne van pedig a kiszámíthatatlanság."
A politikai kiátkozás olyan méretű volt, hogy Sziveri, a kiebrudalt főszerkesztő még egy művelődési egyesület titkári állását sem tölthette be. A menesztett szerkesztőség többi tagjára - közöttük heten Sinkó-díjasok - szintén a számkivetettek sorsa várt. Figyelemreméltó, hogy a Magyar Írók Szövetsége is védelmébe vette a fiatal, rebellis vajdasági írókat, de hiábavaló volt minden tiltakozás.
A hosszadalmas vita öt-hat év múltán ismét felízott, de most már a Sziveriék ellen szólók lepleződtek le. A kényes ügy kapcsán országszerte mintegy ötven cikk jelent meg. 1989-ben, hat évvel a szerkesztőség feloszlatását követően az Új Symposion alapítója, a Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szervezet epilógus gyanánt kimondotta: Sziveri János főszerkesztőt s vele együtt a szerkesztőség tagjait erkölcsi valamint politikai szempontból alaptalanul meghurcolták. Sajnos, a jóvátétel túl későn érkezett, mivel költőnk a jelzett évben - már nagybetegen - gyógykezelésre Budapestre költözött. A gyilkos kór leküzdhetetlennek bizonyult. A bánsági származású poéta 1990. február 1-én elhunyt.
Itt és most nem az Új Symposion-ügy górcső alá vétele a célunk, hanem inkább a Sziveri életét, egészségét és művészetét perdöntően befolyásoló lelki-szellemi mozzanatokat szeretnénk előtérbe helyezni. (A Symposion-mozgalom részletes és a korabeli dokumentumok hasonmásával gazdagon illusztrált krónikáját A kultúrtanti visszavág címmel Csorba Béla és Vékás János állította össze s jelentette meg előbb 1993-ban szamizdatként, majd 1994-ben az Illyés Alapítvány támogatásával.)
Görömbei András Napjaink kisebbségi magyar irodalma című művében a következőképpen méltatja a lázadó költőt: "Sziveri Jánost gyakran emlegeti a magyarországi kritikai irodalom együtt Petri Györggyel és Szőcs Gézával, mint annak az új költői iránynak egyéni hangú képviselőit, amelyik a költészetet annak esztétikai vesztesége nélkül tudta politikai eszmék nyílt kifejezésének terepévé is avatni. Versei tele vannak ironikus fordulatokkal, szarkasztikus elemekkel, kihívóan nyers, depoetizáló, naturalista jellegű kifejezésekkel. Szemléletére a heroikus irónia jellemző: a költői személyiség kétségbeesik a világ tényei és önmaga kiszolgáltatottsága láttán, illúziótlanul számba veszi ezeket a tényeket, megrendül, de összeomlását nyersen ironikus kacagással, bohóckodással akadályozza meg. Kétségbeesését iróniával avatja erőforrássá. Költészetének egyik alapkérdése mindvégig az ön-meghatározás: személyiségének és költészetének mibenléte, értelme gyötri leginkább. Erősen szenved a kicsinyes és leszorított létezéstől, a szűk perspektíváktól, az értelmetlenség, reménytelenség tudatától, s kiépíti az önvédelmi esztétikai övezetet, a 'lebegés iróniáját'. Ennek a különös esztétikai minőségnek változatos, bár költészetében meglehetősen gyakran ismétlődő eszközeit alakította ki: a kihívóan nyers, feleselő rímelést, a naturalista szókincset, a posztmodern ironikus idézést, klasszikus szövegek travesztálását, a távoli képzetkapcsolásokat, szótöréseket, a villonos hetykeséget, a többértelmű szavak ironikus játékát, elméleti tételek ironikus idézését, lírai műfajok parafrázisait stb. Előbb gazdagon alkalmazta a szürrealisztikus látomáselemeket, majd a klasszikus fegyelmet, erőteljes gondolatiságot választotta. A jellegzetesebbnek minősülő Sziveri-hang kiformálása, a nyers politikai és önelemző 'lebegő irónia' a nyolcvanas években válik meghatározóvá költészetében, szoros kapcsolatban politikai meghurcoltatásával, leváltásával az Új Symposion főszerkesztői posztjáról."
 
PRÓFÉCIÁK
 
nem Páris, sem Bakony:
vér és takony.
Hol a léptek, s a lépték is
csak olcsó recsegés - -
Feledés jár át.
De őrzi a cserép cserepek
szubsztanciáját - - -
 
és dúl a dal - feldúl.
Fordul a tömeg
szervezeti fantom
agy lendkereke.
(Lehet-e kegyvesztett a vezérürü?)
Röpköd az ürü
lék,
mint szoba-konyhában a legyek.
 
Falhoz, falon,
s faltól falig: a képlet.
Megállok.
Kovakő szívvel ama teleologikus télben.
Szél rágja a fákat -
s fejemet. Ha kihalok kihalok.
És bennem tér terem.
Megmozdul az enyészet terve.
S minden kihal velem - - -
 
ha eláraszt a ragyogás,
afféle prófétikus férfigagyogás.
Nem "hízik" rajtam a hús,
dobon szárad a bőröm.
A nyelvet is alig töröm -
s tűröm.
Lelkem az egekben totyog.
S félek, ha hallom, hogy
élek.
 
Romlik az érték
és értékítélet. Mértékegységet bont
- s asztalt - a báli
gyársereg.
S mint ki fejében hordja végbelét,
döfödi az Ég
a Föld ölét: össze-szét, föl-le.
Nyakig szarban
a tárgyak - - - -
Elfutok, de bevárlak.
 
"Ady ismert versének depoetizált, negatív parafrázisával indul ez a vers. Ady számára Párizs jelentette a menedéket, a védelmet az 'Irán-szagú, szittya sereg' üldözése elől. A 'Paris, az én Bakonyom' messze látó költője számára tehát a távlat és menedék egyaránt adott volt. Sziveri János szarkasztikusan naturalisztikus rímmel nyomatékosan jelzi a teljes távlattalanságot. Majd a 'léptek' és a 'lépték' szintén ironikus kapcsolásával és negatív minősítésével ("csak olcsó recsegés") a cselekvés lehetetlenségét és értelmetlenségét fejezi ki. A szétesett társadalomban, a töredékessé vált emberi létben csupán emlék lehet az emberi lényeg átélése, innen a filozofikus sorok nosztalgikus és egyben ironikus ('cserép cserepek') hangvétele. A második versszak ismét alkalmazza a variációs ismétlés által teremtett iróniát már a nyitósorában, majd a szómetszéses sortagolás és a szómetszéses, látszat-önrímes ('vezérürü - ürü-lék') szerkesztéssel a társadalmi irónia szólal meg szarkasztikus erővel, egyben előkészíti a vers zárószakaszának nyers naturalizmusát. A versben mindvégig ellenpontozza a tapasztalatokat a költői személyiség keserűsége, megrendültsége. A harmadik szakaszban ez a pusztulással való szembenézésben konkretizálódik. A potenciálisan a tüzet, életet, azaz távlatokat birtokló személyiség 'teleologikus télben' jelenik meg, teljes reménytelenségre ítélve, ezért illúziótlanul, keserű tehetetlenséggel, beletörődéssel mondja: 'Ha kihalok kihalok'. A 'kihalok' a szokatlan igekötőkapcsolás és az ismétlés folytán ironikus, de értelme szerint tragikus is, hiszen a 'meghalok' igével szemben a 'kihalok' totálisabb, teljesebb pusztulást jelent, kihalni az szokott, akinek nincs folytatása. Ezt a teljes pusztulást nyomatékosítja az utolsó sor, ennek mély fájdalma ('S minden kihal velem' -) sugallja azt, hogy az enyészettel szemben itt egy gazdag, értékes világ áll, mely azonban menthetetlenül pusztulásra van ítélve. A nyomaték itt a fizikai pusztuláson van. Sziveri János költészetében tragikusan egyéni szín a nyolcvanas években a gyógyíthatatlan beteg haláltudata, s halállal szembenéző tartása.
A fizikai halál ellen bizonyos értelmű vigaszt, menedéket a költészet, a maradandó alkotás jelenthetne. Ezt a vigaszt sem találja az illúziótlanul előretekintő költő, a harmadik strófa nemcsak kiteljesíti a fizikai pusztulás képzetét, hanem be is vezeti a negyedik strófa szellemi táját, helyesebben annak iróniáját, lehetetlenségét. A vers zárószakasza groteszk Kosztolányi-allúzióval fejezi ki a költő vágyaiban élő világ teljes ellehetetlenülését, apokaliptikus végjátékát. Majd kiteljesedik az 'ürülék'-motívum, elfoglalja a tárgyi világot. Ezzel párhuzamosan fölerősödik a halál-képzet is, méghozzá úgy, hogy a személyes pusztulás az ettől a 'nyakig szarban' lévő világtól való meneküléssé is minősül ('elfutok'). A személyes pusztulás fájdalmát hetykén ellenpontozza az, hogy fölsejlik a zárósorban a mindenkire érvényes enyészet-törvény tudása ('de bevárlak'). Sziveri János próféciái, jóslásai tehát egyfelől a világ ironikus, naturalisztikusan apokaliptikus bemutatását, másrészt ebben a közegben a többre kívánkozó személyiség szenvedését, pusztulását mutatják meg. E kettős tragikum fölött az ítélkezés szarkazmusa, iróniája és az elemző értelem pontos működése tart egyensúlyt." (Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma, 305-306. p.)
A Szájbarágás (Terpesz) című vers szintén a személyes tragikum előrevetítése, az is jellegzetesen sziveriesen:
 
TERPESZ
In memoriam K. J.
 
üres a pörkölt káposztás tál
Kajári Jóska elhaláloztál
nyakunkon a tél s a nyakadon hurok
feszül mint a húr a kóckötél
 
hol vagy hol nem vagy
nem vagy művész bűvész sem vagy
 
hiszen te már egyáltalán nem vagy
jaj mennyit kell az élőnek kiállni
hányszor kell még a belünket kihányni
maradni ha akarunk élőnek
 
pofázik a gyomorszáj
ennyi az emlék
 
írásban és szóban
élted élted
iskolaszolgai pózban
Kajári mortusz Kajári
ahogy itt lógsz
tekinteted olyan tanári
 
pofázik a gyomorszáj
ennyi csak az emlék
feltorlódnak a gyermeki elmék
lajcsi aki osztrák rágógumibagót rág s
aki él még pista a rác
aki erős és erős
gyurka a vegyészpilóta ki az államokban doktor
meg butykos - két évtizede szinte
kenguruk után futkos
meg a többiek akik még félnek
 
meg akik már nem élnek
bartamiska szétlőtt agya s
horvátpista
a rendőr aki az álmokat őrzi
nehogy elszabaduljanak
nehogy elszabaduljon a pokol
pedig 20 éve sincs még hogy együtt
álmodtunk
mindez ez mind
ami köt
 
milyen ripacsok vagytok ti privát hulláim
olyan ócskán játszottátok el a halált
ennyi lenne csak ha valaki már nem él
Jóska olyan parlagi nyakadon a kötél
 
s nézel csak nézel
nézel ránk
képviselők között te
képviselőfánk
 
a levegő akár a zselatin
igyekszem szokni lejjebb csúszott
az ég a kelleténél
egészen a számig s most nagyokat harapok
amolyan üres harapás ez
 
a levegő akár a zselatin és
és égbe döfködött fogvájók a sovány csillagok
villogok
s rágom az űrt üres harapással
 
csillagporos a kalapom
megtudták hogy csillagok közt lakom
 
mindenből elegem van
 
kell ennél több
kell-e ennél több
 
az ég lecsúszott mint a gatya
kilátszik a teremtő fara
lemeztelenedtek a fönséges tervek
amiket velünk etetni mertek
szelíd s vad
állatidomárok
 
állott vizet a borba ne ásványt
nehéz elviselni a látványt
a látványodat
borotválják csöndben macskabajszodat
orrlikadból kiállnak a szőrök
az éjszakában sanda rendőrismerősök
patalléroznak
egymás nyomában
gázolnak nyom a nyomban
 
könnyű neked már nem vagy egyáltalán
nem szürkül tovább kobakodban az állomány
de mit kezdesz most egyesegyedül abban
a testreszabott deszkatokban
 
írásban és szóban
Kajári Kajári
élted élted
iskolaszolgai pózban
s most hogy nyakadon hurok
s feszül mint a hárfahúrok
föntről lefelé
tekinteted végre: olyan tanári
 
Vajda Gábor A szellem születése című tanulmányában Sziveri János költészetéről értekezve megállapítja: "A vallomás abban a néhány versben a legteljesebb, ahol a költő egy-egy élethelyzetben a maga testi valóságában, vagy pedig a közelmúlt történelmi-'művelődési' eseményeihez való kapcsolatában áll elénk. Ezek közül már csak azért is kell az Appendix címűt elsőként megemlíteni, mert már az indítása couleur locale jellegű, vagyis vajdasági gyökerű. "Négy éve már hogy elmúlott az ősz" - állapítja meg Sziveri 1987-es keltezésű versében s ezzel az 1983-as évre utal, amikor őt és társait a hatalom durván ellökte a fiatalok művészeti folyóiratának kormányrúdja mellől. A hatalom, mint ismeretes, akarata ellenére, ostoba módon megnövesztette azokat, akiket erőszakosan kicsinyíteni akart. Hogy Sziveri nem csupán áldozatként, hanem költőként is jelentős, arra a költeménye is tanúbizonyság. Rendkívüli ellentmondásnak a belső (esztétikai) egysége teszi rendhagyóvá. Egyfelől egy olyan valaki áll a versek mögött, aki pokolnak érzi az életet és búcsúzik tőle, miközben betegségének érzékelhető tüneteit, anyagi körülményeinek sivárságát, létélményének tartalmatlanságát is megemlíti, sőt, a neki átmenetileg menedéket adó városnak, Szabadkának is féljobbot mond. Másfelől viszont az a félelmetes önuralom nyűgöz le, amely közvetlenül vádló szavak helyett tárgyilagos mérlegelésnek, öniróniának és humornak ad helyet lazán ritmizált sorokban. Sziveri eljutott oda, ahol a legtöbb embert pánik fogja el s inkább átkozódik vagy költőként elhallgat, semhogy önmagát, önmaga rezdüléseit önfegyelemmel figyelhetné. Az Appendix költője úgy mutatja be helyzetét, saját kínjait, mint a körülötte levő dolgokat. Nem elfogult, nem patetikus, nem bosszúálló. Vállalja sorsát, amelyért saját magát is felelősnek tartja. Ezért nagy hatásúak ezek az egyszerű rímképletű, szótagszám szerint rendezetlen, egyhangú kopogású sorok. Egyfajta természetességben, kiküzdött egyensúlyban rejlik az Appendix titka."
 
APPENDIX
 
négy éve már hogy elmúlott az ősz
összerezzenek akár az őz
mégsem veszem komolyan
állapotom nem olyan
 
lehengerel részvéttel az inger
viaskodom magánérdekeimmel
tanul a vesztes saját kárán
rejtőzöm a felfoghatóság határán
 
bárhová nézek te vagy akit látok
egységben élünk miként az átok
beszélem veled e hétvégi nyelvet
minek keresni szerelemben elvet
 
hullanak a vakító hópelyhek
megfelel ez a célszövetséges helyzet
kifelé befelé jól mutatunk
egymás kevéske örömén mulatunk
 
tántorgom részegen is tiszta fővel
idővel sem békülök meg az idővel
elvetélt perceimet licitálom
kicsit valóság ez kicsit álom
 
nagy a füst mégsem melegít a kályha
éppúgy mint régen bebújunk az ágyba
hideg a szoba a falak vizesek
saláta emlékeimből végleg kiesek
 
az Isten önmagán belül tart most szemlét
kérdőre vonja magamagát a nemlét
nemes szentvadakat hergel
sajátos kérdéseimre válaszokat termel
 
természetszerűen sarlatán de van
ha erre gondolok eláll a szavam
hiába sejti már kinek mi a neme
didereg a város vizenyős a szeme
 
ismerkedünk tárgyaink nevével
szövetségre léptünk egymás jellemével
babrálgatok a jótett-jótvársz peremén
összeaszom reményeim kenyerén
 
beleim fele alig tűr anyagot
nem ismersz hozzám fogható hanyagot
asztalon fekszem anyaszült meztelenül
csak így tudok élni ilyen esztelenül
 
aki nem hiszi járjon utána
aki elhiszi vessen magára
felold s feloldoz hanyagul az éter
megtudtam végre mi az a katéter
 
szabadulnék bár nem túl nagyon
elütöm az időt verném inkább agyon
életünk úgysem ér egy fabatkát
hagyjuk faképnél szabadkát szabadkát
 
Ács Károly neves hazai költőnk és műfordítónk Sziveriről szólva megállapítja: "Az embert összetörték, és költészete kiteljesedett: soha ilyen erőteljes, ilyen violens, ilyen könyörtelenül pontos sorokat nem jegyeztek le mifelénk az egzisztenciális pokol mélyéről."
A hű baráttal és Sziveri szellemi hagyatékának egyik gondozójával, Szűgyi Zoltánnal Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván készített interjút. A beszélgetés folyamán Szűgyi a Sziveri-életműről nyilatkozva megállapítja, hogy a Bábel című kötet versei az emberi lét és a világ zűrzavarát fogalmazzák meg: "Az emberi létezés zavarát kívülről figyelte, ugyanakkor már a véges leépülés tudatában saját biológiai romlását is megtapasztalta, ahogyan a betegség - mint Bábel tornyát - szervenként rombolja. A világ zűrzavarának felismerése, a lét tudomásul vétele már korábbi verseiben is ott van, de még párosult a konfrontálódás-készséggel. A címadó nagy versében, amely összegző is, mindenféle pánik nélkül helyre teszi a dolgokat, s az ellehetetlenült állapot ellenére belenyugszik a megváltoztathatatlanságba."
Az interjút készítők Méhes Károlynak, a Bábel-kötet egyik méltatójának szavaira hivatkozva felteszik a kérdést: "A bibliai Bábel szót kétféleképpen lehet magyarra fordítani, jelenti egyfelől azt, hogy Isten kapuja, másfelől azt, hogy zűrzavar... El lehet-e bármely beszélt nyelv gondolataival Isten kapujába jutni? Valóban, Sziveri Jánosnak ez sikerült?" Szűgyi válasza egyértelmű: "Én meg vagyok győződve arról, hogy egy nihilistaként induló ifjúból hívő ember lett, mire eltávozott. Megint csak Hamvas Béla szavai jutnak eszembe, hogy bolond az, aki nem az örökkévalóságra rendezkedik be. János is arra készült, amikor utolsó évében megbékélt sorsával. A Bibliát is átszellemülten olvasta. Utolsó verseiben meg akarta nevezni Istent, s habár még nem tudta, ezek a versek a hitbéli ébredései voltak. Azért tartom az ő költészetét végtelenül fontosnak, mert hiteles költészet. Egész életében félelmetes, iszonyatos dolgokkal kellett szembesülnie. S az elrettenés pillanatában megnyílt előtte a Biblia, és megértette, hogy van hitbéli lehetőség az újjászületésre."
 
BÁBEL
 
lengő lófejek a csillagok
csörögnek de én csak hallgatok
mint az üvegcse melyhez kavics ha koccan
széttörik bár meg se moccan
 
édeskés illatok enyvesednek
könnye hullik téli fenyveseknek
piheg a szelíd karácsony
nőm haja akár a bársony
 
az éjben eső felesel rólam locsog
járdára zuhog csattog a mocsok
ravasz hó helyett a tűk a vatták
életem az ördögöknek adták
 
erőlködöm emelkedném - nem lehet
rákgyanús maroknyi fekély a lelet
gatya nélkül fetrengek az ágyon
nem is eszem s párnám lehányom
 
bőröm alá kesztyűs kézzel nyúlnak
elképzelnek ürgének nyúlnak
33 éves lézengő árva apostol
keserű dolgokba megint belekóstol
 
talán ez már a végső kálvária
a pohárban tiszta víz várja
hogy e megnyomorító tudást
fölismerjem mint Krisztus Júdást
 
langyos dallamra ráng a szív
bármit ha szólt most visszaszív
andalítóan lágy húgy csörgedez
töri vállamat a fakereszt
 
általánosít az intenzív osztály
vidd haza csomagod vidd el amit hoztál
szemed tükrét hagyd csak itt nekem
nélküle értelmét semminek nem lelem
 
csöndesen beborul szenesedik az ablak
lényem legbenső kuckójába raklak
mitévő legyek szállnak
árnyam körül a szárnyak
 
és te hallod-e az ócska dallamot
melyre az elmúlásba ballagok
cseppek csöpögnek egyenest az érbe
tápvizet kapok vérért cserébe
 
megcsapott a halál szele
együtt hálok kelek vele
akár a lepedő rám tapadt -
párna gyötri a hátamat
 
a nyárfák tűhegyes csúcsa fázik
a megriadt égbe mártózva ázik
nem látni mást a harmadik emeletről
megfeledkezem halkan a leheletről
 
hőse lettem újra édes Erzsébet
szemérmetlenül költőd versének
hamuszürke gyáva hajnalokon
elszökni tőled bár semmi okom
 
egyre közeledem a halálhoz
eső esik vagy izzadok talán hoz
valami heveny változást
ez az álom nélküli álmodás
 
tekintetem mint padlón a szappan
odafagyott oly mozdulatlan
testem láttán elfog a szédület:
romba dőlt bábeli épület
 
meddig leszek még bőrömnek bérlője
a józanság olykor ráront az élőre
pántolt kobakomból kifelé tolat
a hirtelen fölnyergelt gondolat
 
annak ki urasan végezheti dolgát
minek megjátszania a szolgát
érdemes-e menekülni innen
gyarlóságomat ha magammal kell vinnem
 
bestiák sora sürög-forog
egyikük hörög másikuk morog
farkát morzsolva réved a sátán
szőrzete felmered a hátán
 
szenny nemesíti a lázongó kant
tükörből lesem e bárdolatlant
mint lantokat forgató rozsdás eke
előttem gördül hiányzó kereke
 
tűvel átdöfött fallosza himbál
láthatja bárki aki csak kint áll
minemű lény ő ha szája habzik
ha magáért hevül ha önmagával bagzik
 
ó istenem csak ennyit érek
kezeim immár hullafehérek
ablakra tapad a hajnali pára
eleget féltem eltűnök nemsokára
 
a levegőt köztetek nem sokáig rontom
bőrömön átvilágít a csontom
habzó fellegek leve csorog
kétharmad gyomrom nélkülem korog
 
félbehagyott mondat annyit sem érek
lángol a bendőm mintha méreg
égne húsom alatt valahol legbelül
hol étkek helyett alvadt vér feszül
 
most hirtelen természetellenes
kegyelet vagy üdvözülés kellemes
áramlata jár át és lelkemben cirkál
illik-e költőnek hogy ilyesmit firkál
 
semmi nem igazolja vereségünket
nyakamon az ér már alig lüktet
isten természet történelem
kibabráltatok jócskán velem
 
a pokolba új lakó költözik
selyembe brokátba gézbe öltözik
nincs szükség metafizikus személyzetre
hogyha halálra vagyunk kiképezve
 
üregek végén üregek vannak
egyremegy neveznek nősténynek kannak
a pokol csak óriási szálloda
száll ide lelkünk száll oda
 
új lakó költözik az üres lakásba
felkészítenek az összevarrásra
s miközben testem még földi börtöné
szembogarak gyűlnek a fény köré
 
huzatban aszalódik az arcom
kire hárítsam saját kudarcom
nincs erő mi bukásom felülmúlja
vereségemnek vagyok féktelen tanúja
 
megmászom ismét a három emeletet
kihagyva néhány elcsépelt jelenetet
épülök de szellemem tovább rombolom
halálomat türelmesen begombolom
 
Az éjben eső felesel, rólam locsog -
járdára zuhog, csattog a mocsok.
Lóg az orromból műanyag kábel;
dühöng a szívem, dühöng e Bábel.
 
Sziveri János sokoldalú művész volt, az 1983-as események után bizonyította, hogy nemcsak költő, de kitűnő műfordító is. Képzőművészettel is rendszeresen foglalkozott, a Forum által kiadott Ács József-monográfiának egyik társszerzője. Kötetekben megjelent művei: Szabad gyakorlatok (versek, Újvidék, 1977), Hidegpróba (versek, 1981), Penge (Jovan Zivlak válogatott verseinek fordítása, Újvidék, 1984); Dia-dalok (versek, Újvidék, 1987), Szelídítés (Szabadkai Népszínház, 1987), Jámbor koponyák (Szabadkai Népszínház, 1988), Szájbarágás (versek, Budapest, 1988), Mi szél hozott? (versek, Budapest, 1989), Bábel (versek, Budapest, 1990), Magánterület (versek, Budapest, 1991), Minden verse (Budapest, 1994), Szelídítések (Újvidéki Színház, 2000).
2001-ben Szelídítések címmel az Újvidéki Színház Mezei Kinga vezetésével és rendezésében Sziveri János műveiből expresszív és dinamikus darabot állított színpadra, amelyet nagy sikerrel adott elő a társulat itthon és határainkon túl. A Jugoszláv Drámaírók Fesztiválján, a Sterija játékokon Újvidéken Nagypál Gábor és Szorcsik Kriszta díjakat kapott a színpadi mozgás koreográfiájáért, valamint Mezei Szilárd az előadás zenéjéért. Ugyanezzel a darabbal a Határontúli Magyar Színházak XIII. Fesztiválján Kisvárdán a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Társulati díját érdemelték ki.
A hányatott sorsú költő emlékére barátai 1991-ben Budapesten Sziveri János-díjat alapítottak, amelyet 1992-től rendszeresen kiosztanak.
Sziveri Jancsi barátunk, költő, szerkesztő, műfordító, dramaturg, a vajdasági magyar irodalom markáns alakja most lenne 50 éves. Őrizzük emlékét!
 
A tanulmányrészleteket válogatta, az újvidéki megemlékezés szövegét összeállította:
Heinermann Péter
Elhangzott Újvidéken, 2004 márciusában
 
A felhasznált és az ajánlott irodalom:
Sziveri János In Kalapis Zoltán: Életrajzi kaluz: ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 3. köt. Újvidék, 2003, Forum, 926-927. p.
Sziveri János In Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest, 1993, Nemzeti Tankönyvkiadó, 303-309. p.
Zalán Tibor: Szomorkás visszatekintő - és nem is értem, hogy miért. Alföld, 46. évf. (1995) 2. sz. 69-74. p.
Reményi József Tamás: Isten báránya nyárson: portré Sziveri Jánosról. Alföld, 46. évf. (1995) 8. sz. 60-68. p.
Vajda Gábor: A szellem születése: Sziveri János: Mi szél hozott? Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989. In Lefojtottság: bírálatok a vajdasági magyar költők köteteiről. Szabadka, 1996, Életjel, 120-127. p.
Vajda Gábor: A csúcson: Sziveri János: Bábel. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. In Lefojtottság: bírálatok a vajdasági magyar költők köteteiről. Szabadka, 1996, Életjel, 128-137. p.
Alattomos közcsodák ellen: Sziveri János a halál küszöbén. In Mák Ferenc: Fényességek titkai : kritikák, esszék. Szabadka, 1990, Életjel, 122-124. p.
In memoriam Sziveri János 1954-1990. Juhász Illésnek a Muzslyai Újságban közölt kétrészes megemlékezése
Thomka Beáta: Test és szellem Bábelében. In EX: évkönyv 1990 / összeállította Fenyvesi Ottó, Losoncz Alpár. Újvidék, 1990, Forum, 89-95. p.
Thomka Beáta: A formafegyelem megszenvedettsége. Kortárs, 35. évf. (1991) 4. sz. 157-163. p.
Turi Tibor: Időszerűtlen hittel: Sziveri János halálhírére. Magyar Szó, 1990. február 2. 11. p.
Sziveri János. In Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon: (1918-2000). Újvidék, 2001, Forum, 250 p.
Sziveri János. In Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. - Újvidék, Beograd, 1998, Forum, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 246-249. p.