Csáth Géza
IV. napló

(1901)

1901. ápril. 28 án Vasárnap

A mai esti elöadást a Barnum illetőleg a Bylei (Barnum 1891-ben meghalt). nem tartá meg, mivel Szalai Matyi városka zseniális főkapitánya egy kis szél lévén így szól az angol titkárhoz:

Nem jobb lenne ha nem adnának elő mert szél van! All right - mondá a büszke angol és pakoltak 5 perc múlva indultak az elefántok és 2 óra múlva nem volt a téren más mint az elhintett fűrészpor. Ott mentek ki az artisták és artistanők a kis japáni gyerekek karonfogva, amott meg a lovakat vitték. A kocsik rendben haladtak egymásután.

***

Elmentek Vásárhelyre.

***

Ma délután volt. apuska, anyika, Mádi

1901 május 3 án Péntek

Most a napokban hirdettek ki egy határozatot, a tanári conferentia határozatát, mely szerint 21 hetedik osztályos diákot kevésbbé szabályszerű magaviselettel és tandíjkedvezmény és ösztöndíj elvesztésével sujtottak; mert miután Osztrogonácz János tanár úrnak, osztályfőnöküknek szerenádot adtak nevenapján, bementek a Dungyerszky kocsma kerthelyiségébe és ott megittak egy pár liter bort de már 1/2 9 kor otthon voltak.

Egy spicli azonban névtelen levélben melyet nem kellett volna figyelembe venni az igazgatónak (Kosztolányi Árpád) kinek azonban a jegyzőkönyvelés a conferentziázás és a büntetés adás a lelke azonkívül a paragrafusok szigorú betartása a lelke az eleme megindítá a vizsgálatot evvel a jellemtelen sophismával (?)élve, hogy ha igaz kiderül az igazság ha nem büntetés lesz. És mi lett a vége a fiatalokat nehezen kivallatták. Sőt egy osztálytársamat kinek múlt évben volt kocsmázása és a mit az igazgató nem tom' honnét kitudott kicsapták. (Úgy hogy a másik IV osztályos bizonyitványát nem adták ki és így tönkre van téve).

Sok gyerek ösztöndíjat vesztett a felindulás mindenütt nagy volt.

A Bácskai Hírlap mai számában pedig egy cikk volt: "Inquisicio a főgymnasiumba" hol az igazgató nevetséges eljárása a névtelen levéllel szemben és a conferentiák, a jegyzőkönyv vezetés (32 ív papír, fél liter tinta) szörnyen ki volt gúnyolva.

A tanárok mérgesek

Hát még tegnap d.u. t.i. Kovács Gyula VII oszt. tanuló kire ultimatum volt mondva felírta a táblára ezt: "ki volt itt kijárt itt kinek a pipája maradt itt.

A Korák kinek orájára elfeledték letörölni bejelenté az igazgatónak, ki rögtön conferentiát hívott össze és az alkalommal az igazgató így szól a becitált Kovács Gyulához: (ki mellékesen mondva; büszke, jellemes, rátarti, erős ügyes, és szép azonkívül iszonyú mély hangú fiú) "fiam maga úgy látszik, éppen semmibe se veszi a föigazgató úr ő nagysága (Hetfőn volt főig. latogatás) intését és atyai szavait.

Kovács Gyula (mély hangon) Ez nem áll. Igazgató. Nem áll, az nem igaz alquale és hazudok én! Hát (ordítva) én hazudok, csak ön tud mélyhangon beszélni (nagyon bosszantotta őt Kovács meg nem hunyászkodó jelleme) ez egy ujabb fegyelmi és várja a végét (kicsapást).

És mi lett a vége miután az igazgató kihez a VII osztályosok tanulótársukért könyörögni mentek kicsinylően elbocsátá elküldte.

A vége az lett .. hogy Kovács Gyula másnap nem ment iskolába és délre benn volt Szabadkán a hír, hogy

Kovács Gyula agyonlőtte magát

mely hírt Decsy Jóska rendörkapitány hozta, mert kihívták és Palics mellett az országuton a sinek közt megtalálták a holttestet mellette a revolvert és megállapították hogy ötször lőtt mely lövések közül csak az ötödik talált. Ennek a dolognak a lélektani alapját illetve megoldását két különböző alapra helyezem 1.) Szülei szemrehányása elöl menekül kiknek egyetlen fia és utolsó reménye volt. 2.) Büszkesége mely ilyen semmiségre fellázadt és erős akarattal párosult idegbetegségét (környavajája, a mit azonban nem találok elfogathatónak egészen).

A hír igaz volt.

Az öngyilkosnak reggel többen találkoztak és hitták iskolába ki azonban ürügyül hazamenést mondott igazában pedig elment a vasutra; onnan fel a képezdéhez és végre Palics felé.

Meghalt!

A gymnasiumba a hír nagy riadalmat keltett a VII osztály rögtön szünetet kért a mit az igzagató meg is adott. Szóva mentek megnézni ezek a nagy fiúk osztálytársukat, ki immár halott.

Az egész város fel van zúdulva Az igazgató a főigazgató és Rovák ellen; az igazgatói lakást rendőrök őrzik meg az ipse (Árpád bácsi) fél a tüntetéstől és ... a lincheléstől.

A főigazgató vétkei is napvilágra jönek. t.i. ő változtatta a 21 szabályszerűt, 21 kevésbbé szabályszerűvé és mikor látogatása alkalmával, a VII osztályban bement így szólt: "Úgy érzem magam mikor ide beléptem, mintha fegyházba lépnék" Az újság erösen kikel (Hétfői szám) a jogtalan sértéssel szemben, melylyel városunkat megsérti a szentéletű főigazgató.

1901 máj 4.én Szombat

A mai számban (rendkívüli kiadás) részletesen le van írva a halál, az öngyilkosság.

A VII osztályban a gyász nagy. A tanári karon szorul a gatya minden osztályba gyűjtenek koszorúkra.

1901. máj 5 én Vasárnap

A mai szám vezércikke a tanári kar szigorusága ellen szól, kik szeretik a besúgókat. Tanbetyárok czímen. A számot a tanároktol 5 lépésre hangosan olvasták egyes fiúk

(a mi osztályunkból) különösen a címet hangsúlyozva a tömeg pedig közbe kiabálva: "úgy van, úgy!" "Csakugyan tanbetyárok"!

És!. A tanárok hallgattak (Boker és Kérffi). Benne van az öngyilkos fiú levele:

Elmondja, hogy fájdalommal válik a szép földtől, de kell.

A kicsapás elől menekül mert: "az igazgató úr és Korák nem eszik abból hogy engem kicsapjon; nem csap ki engem olyan ember mint Korák és az igazgató!

Megbocsát Dungyerszkinek (VIII oszt.) ki az egész bajnak kútfeje (ö irta a feljelentő, névtelen levelet mint ezt be is vallá.) Ki jelöli hogy idálja (Kiss Mariska) mellett ki a koronát vigye Szilberleitrer Józsi (VI) és Kozla András (VII) haladjanak, szép temetést csináljanak neki. Az egész város mamái sírnak és az ujságok ez évi (már nem friss) iskola botrányokat hoznak erősen nagyítva. * A emetés oráisi néptömeg (az egész város közönsége (urak)) jelenlétében oriási részvét mellett folyt le. az igazgató és az egész tanárikar sőt a Korák is és természetesen a diákság is kivonúlt. Elénekeltük a Peyler féle (jaj de bús.) "Gyászkart" és aztán indúlt a menet a temetőbe. Az udvar tele volt közönséggel. búcsuztatót Riczner Ferencz más. tiszt mondott és a kántor is énekelt. A Bem utca sarkán a Szent györgy plebánia pajai vették át az egyházi szemelyektől a halottat és tovább mentek (ez alatt a gymnaziumot rendőrök őrizték). A temető tele volt apákkal és anyákkal hol az altiszti kör énekelt és Oláh Feri osztálytársa beszélt szépen. Azután letették a koszorúktól elbóritott koporsót a sírba. (A koszorúk közt volt: Osztálytársai - Gyulának. A hetedik osztály - osztálytársának.

A fögym. V osztály. - Kovács Gyulának.

" VI " - "

A " VIII " - "

A " ifjusága - "

Tanítványa Kalmánka - "

A bánatos szülők felejthetetlen fiuknak. Növére testvérének. stb - stb. - stb.

*

A temetés után este VIII óra után a VII osztály és még 200 diák elment a barátok temploma elé: tüntetésre készültek a köv: programal.

1.) A gázlámpákat eloltani és így a rendörséget képtelenné tenni és Csillag Károlyt megélyenezeni (bácskai Hírlap jelenleg beteg szerk.) 2.) Azután az igazgatót megijeszteni avval hogy az egész csapat az igazgatói lakás előtt nagy zajjal trappban elszalad. 3.) Katona Imrét a Szabadkai friss újság szerkesztőjét megabcugolni és lakásának ablakait betőrni. 4.) Kiss Mariska ablaka alatt szerenádot adni.

*

Ez azonban nem sikerült mert valaki följelentette őket és a rendörség kivónult és ellepte a piacot.

Az egészböl csak az sikerült, hogy szerenádot adtak illetve Kiss Mariska ablaka alatt (K. Gy volt ideálja) bús nótákat énekeltek mire behítták őket és reggelig sírva ittak. Danoltak. - !!*

1901 május 6 Hétfő

A mai ujságban régi bűnök vannak hánytorgatva.

Reggel a tnauló ifjuság misére ment (mivel az igazgató jónak látta szünetet adni.) (T. i. becsületszóra levoltak kötelezve a felsö osztályok; ha a tanárok nem is engednek a misére erővel elmegyünk) Az usjágban a főigazgatót szidják a temetést leírják és a mai oktatási bizottság gyűlését melyben az igazgató elöadása után a tanári kart felmentik: "atyai kötelességét teljesíté". Ezt nevetségessé teszi az ujság.

D.u. Az igazgató és 3 tanár Szegedre ment a főigazgatóhoz, hogy változtatná meg a súlyos ítéletet (21. 3as magaviseletből és tandíj, ösztöndíj veszteségek).

Az ujság ígéri, hogy mindétig védelmezni fogja a deákság igazát.

1901 ápr 7. Kedd

Ma reggel ismét csapás. T.i. ma reggel VII órakor az osztály legerősebb fia a 18 éves Romics Jószef erős legény szorgalmas, becsületes fiú ki senkivel haragban nem volt meghalt. Ugyan minek volt ennek eddig élni!

Csakhamar gyűjtés indúlt meg és mentek nyomdába és ujságcsinálokhoz.

Az osztály a következő gyászjelentést adta ki:

A szabadkai községi főgymnasium V osztályának növendékei szomorodott szívvel jelentik szeretett osztálytársuknak

Romits József

5 oszt. tanulonak.

+. évi május hó 7 én reggeli 6 órakor életének 18 ik évében rövid szenvedés után történt hirtelen elhunytát

Szabadka 1901 majus ho 7 én.

Nyugodjék békében!

Még tegnapelött ott volt a temetésen és tegnap a gyászmisén (bár az utóbbi időben beteg volt; némelyek szerint az éve eleje óta húzta mert Szlavoniában hideglelést kapott a sok gyümölcstől) azután az erdőbe kisétált néhány fiúval (Vince Lajossal kis osztálytárunk) és megivott 3 deczi bort. Majd hazament.

D.u. Mérey tanár úr látta őt sétálni mikor Szegedre utazott. Este lefordult a székről (megütötte a guta) meggyónt és reggelre meghalt. Csak egy bátyja van itt a szülei Szlavoniában élnek a birtokukon. Reggel 7 órakor már meghalt.

Én semmikép se hittem. Olyan erős fiú. Fatum! a factum hatalmas, örök!

*

Már 20 frt jött be koszorúra csak a mi osztályunkba.

A tanárok szomorúak.!

Ily gyorsan elpatkolt az a legerősebb fiú.

1901. május 15én szerdán

Ma ebéden nálunk volt az öreg Lányi Ernö: Ebéd után előadta szerzeményeit. Ezek közt van egy "Mese" czimű snit remek a melodia a hangszerelés (mint mondja) és a compozició, t.i. a melodia variálása remek variékban. A mőzenekarra van.

Azután pár magyar notát snik után szomorúan és büszkén mondta van itt még dal de már végén vagyok már kevés nagyon kevés ki merítette önmagát.

Ne búsulj öreg (40 éves) zeneszerző a te szíved (nem tartom zseninek) szerzeményei megmaradnak:

Tavasz elmult
Egri csárdás
Bácskai lakodalom
Új Tavasz
Nefelejtsek
"Reszket a bokor"
Vándordal

A fülemile dal

A Lemondani
A zöld leveles fejés(?)
Sürü erdü hüvösében.
Megmaradnak dalai.

Óriási a gyülölete Gaál Ferencz iránt nem tudom mért.

Különc ember, zséni rendetlenségben van. Igen szépen zongorázik, bár teknikája nem nagy. Remekszép dalai vannak. elvei néhol lulák(?) pl. A latin nyelv dolgában.

stb.

1901. mái. 19.

régen nem mondok semmit; beszéljünk magamról kedves társam szép fehér hallgatag papír (ohó! ez egy kicsit poëtikus).

_________ (?)

Én írom már május elseje óta Diab Széchenyi pályazatát eddig leírtam 88 lapot. de atlag vagyis körülbelül 130 ra satzolom hogy kitágítom.

Iskolai viccek

K.B.Z S

rövidítés az

Kapd Bea Zacskómat Sallangóstul

ezt szokták így is írni

K.B.Z s - S + F vagy K B Z. F.

K. Be a Zacskómat meg a Fa.omat.

Igaz' a tegnap voltunk Palicson is d.u. kimentünk II orára vittünk ki ozsonnát és vacsorát. Kicsi esett az eső de űditett, csolnakáztunk is.

(A szabadkai Életjel előkészületben lévő könyvéből. A szöveg és a Naplóból vett rajzok most jelennek meg először nyomtatásban, a Kiadó engedélyével.)