DUDÁS GYULA
MÚZEUM- ÉS LEVÉLTÁRBARÁTOK KÖRE

Cím: YU - 24400 ZENTA, Pf. 56,
Tel.: 00381-24-811-037, 00381-24-812-526
Fax: 00381-24-812-511
 
A ZENTAI
THURZÓ LAJOS KÖZMÛVELÕDÉSI KÖZPONT
ÉS A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR
KIADVÁNYAINAK GONDOZÓJA

Szerkesztõbizottság
Szloboda János fõ és felelõs szerkesztõ,
Fodor István, Hajnal Jenõ

 

DUDÁS GYULA

Zentán született 1861-ben. Az egyetemet Budapesten végezte, ahol 1886-ban doktorált. Tanított és tudományos munkával foglalkozott Zentán, Szegeden, Zomborban, Pesten. Aktív tagja volt a Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulatnak, amelynek 1895-tõl titkára. Életmûve Bács-Bodrogh Vármegye Monográfiájának megszerkesztésében teljesedett ki.

*

A Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körét 1961. november 19-én, a névadó születésének 100. valamint halálának 50. évfordulóján alapí totta 37 lelkes, mûvelõdést kedvelõ zentai. Ekkor jelent meg a Dudás Gyula élete és munkássága cí mû kiadvány a hí res történész - publicista fõbb mûveinek bibliográfiájával.

A Kör szervezési, kiadói, könyvterjesztési munkájáról jelentésekben, ismertetõkben számol be.

A zentai "DUDÁS GYULA" Múzeum- és Levéltárbarátok Köre

A Kör névadója, Dudás Gyula Zentán született 1861. november 19-én. Iskoláit szülõvárosában, Szegeden és Szabadkán végezte, az egyetemet Budapesten. Történelem és latin-görög középiskolai tanári vizsgát tett, majd diplomatikai szakból doktorált. Zentán, a Gimnáziumban kezdte tanári pályafutását 1886. január 1-én mint próbaéves tanárjelölt. Latin nyelvet és történelmet adott elõ. Hamarosan elkerül Szegedre, majd Zomborban tanít 1891-ig, amikor lemond tanári állásáról és minden idejét a tudományos munkának szenteli. Kutatásokat folytat, ír, közremûködik lapok szerkesztésében (Bácska, Bács-Bodrogh Vármegye Történelmi Társulat Évkönyve). 1893-ban megbízzák Bács-Bodrogh Vármegye Egyetemes Monográfiájának szerkesztésével, mely 1896-ban jelent meg. Ezt megelõzõen részt vesz az anyaggyûjtésben. 1895-tõl a Történelmi Társulat titkára. Haláláig tagja maradt a Társulatnak.

Több tanügyi vonatkozású cikke jelent meg, ami nem meglepõ, hiszen haláláig a tanügyi pályán mûködik. Homonnán, Zemplén megyében halt meg 1911. február 9-én. Ott is van eltemetve.

Irodalmi tevékenysége is sokoldalú. Több idegen nyelvet is beszélt. Különbözõ díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el lelkes és hasznos munkáját.

Jelentõs munkásságot fejtett ki Zenta város múltjának feltárása érdekében. Ennek elismeréseként kapta róla az 1961.november 11-én megalakult Kör az elnevezését. Dudás Gyula születésének 100-ik, és halálának 50-ik évfordulóján 37 lelkes zentai mûvelõdés-kedvelõ szervezte meg az alakuló közgyûlést.

A munka nagy lelkesedéssel indult be. A Kör feladatául tûzte ki Zenta történetének tanulmányozását, honismereti kutatómunkák szervezését és segítségét, ismertetõ füzetek-könyvek kiadását. Kultúrrendezvények, szakelõadások szervezését is elõrelátta. Így indultak útjukra aztán a zentai Monográfia-füzetek és Zentai füzetek. 1970-tõl a Kör a fenti kiadványok kiadói jogával és kötelezettségeivel rendelkezik. A mai napig 45 Monográfia füzet és több, mint 30 Zentai füzet látott napvilágot, ezenkívül számos kisebb méretû turisztikai városismertetõ, levelezõlap, stb. apróbb kiadvány.

A kezdetektõl a mai napig a Kör munkájában dicséretre méltó szerepet játszottak: Erdélyi István, Danilo Branovaèki, dr Burány Béla, Katona Pál, dr Szeli István, Tóth H. Pál, Nestor Vukov, Dobos János, Tripolsky Géza, Vojislav Jankoviæ, Preradov Milo¹, Szloboda János, Fodor István, Pejin Attila és mások.

Zentai Monográfia Füzetek

1. Dr. Szeli István
ZENTA l RÓI 1964
2. Dobos János
KÖZÉPISKOLÁK 1965
3. Fábri Nándor
ZENTA FÖLDRAJZA 1965
4. Fábri Jenõ
ZENTA TÖRTÉNETE 1526-IG 1965
5. Dr. Vigh Ágoston
A ZENTAI KÓRHÁZ TÖRTÉNETE 1966
6. Huszágh László
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁRAK TÖRTÉNETE 1966
7. Dobos János
OKMÁNYOK AZ 1897. ÉVI ZENTAI FÖLDMUNKÁSMEGMOZDULÁSOK TÖRTÉNETÉHEZ 1967
8. Fábri Jenõ
SZENTA A TÖRÖK URALOM ALATT 1967
9. Dr. Szeli István
PISCI SENTE
Zenta í rói 1967
10. Rácz Vince
POLJOPRIVREDA U SENTI
Zenta mezõgazdasága 1967
11. Erdélyi István, Katona Pál
ADALÉKOK ZENTA MÛVELÕDÉSI ÉLETÉHEZ 1968
12. Guelmino János
ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYEI I. (Virágosok) 1968
13. Guelmino János
ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYEI II. (Virágtalanok) 1973
14. Dobos János
KOMMUNISTA SZERVEZKEDÉS ZENTÁN 1969
15. Tolmácsy Géza
PÉNZÜGYI ÉLET (Bankok és részvénytársaságok) 1969
16. Rácz Vince
KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ZENTÁN 1970
17. Rácz Vince
PEDOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ZENTÁN 1970
18. Tolmácsy Géza
PÉNZÜGYI ÉLET
(A tõkésvilág magánvállalkozóinak cégjegyzéke) 1970
19. Szekeres László
ZENTA ÉS KÖRNYÉKE TÖRTÉNETE A RÉGÉSZETI
LELETEK FÉNYÉBEN 1971
20. Tolmácsy Géza
A ZENTAI SPORT ÉS TESTNEVELÉS KRÓNIKÁJA 1971
21. Tolmácsy Géza
A ZENTAI TÁRSADALMI EGYESÜLETEK 1918-IG
(I-II. kötet) 1972
22. Katona Pál
A ZENTAI MOZIK TÖRTÉNETE 1973
23. Tolmácsy Géza
TESTNEVELÉS ÉS SPORT
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT (I-II.kötet) 1973, 1978
24. Rácz Vince
©EÆERNA REPA
(Cukorrépa) 1975
25. Katona Pál
ISTORIJAT RAZVOJA NARODNE VLASTI U SENTI
(A néphatalom fejlõdésének története Zentán) 1979
26. Tóth Péter
FELEKEZETI ELEMI ISKOLÁK ZENTÁN 1979
27. Tolmácsy Géza
ZENTA TÁRSADALMI ÉLETE
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT (I-II. kötet) 1980, 1981
28. Fehér Lajos
A KEVI - TORNYOSI TÛZOLTÓSÁG ÖTVEN ÉVE 1987
29. Tripolsky Géza
A ZENTAI IPARTESTÜLET SZÁZ ESZTENDEJE 1988
30. Tolmácsy Géza
A VAJDASÁGI BANK - ZENTAI ALAPBANK 30 ÉVE 1988
31. Szloboda János
A ZENTAI KOMMUNÁLIS
MUNKASZERVEZET 40 ÉVE 1989
32. Kókai Sándor
ANDRUSKÓ KÁROLY
(Katalógus és bibliográfia) 1991
33. Fehér Lajos
TORNYOS MÚLTJA ÉS JELENE 1990
34. Guelmino János
ZENTA ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÁLLATVILÁGA I.
(Gerinces állatok) 1991
35. Fodor István, Kalmár Károly
A ZENTAI MALOMIPAR TÖRTÉNETE 1994
35.a. I¹tvan Fodor, Karolj Kalmar
ISTORIJAT MLINSKE INDUSTRIJE U SENTI 1994
36. Barta László, Balassy Ildikó
A ZENTAI CSATA (Két tanulmány) 1995
37. Szloboda János
A ZENTAI SAJTÓ TÖRTÉNETE 1995
38. Tari László
ZENTA VILLAMOSl TÁSA 1995
38.a. Laslo Tari
ELEKTRIFIKACIJA SENTE 1995
39. Kalmár Károly
A ZENTAI ELEMI ISKOLÁK TÖRTÉNETE II. 1995
40. Szloboda Ilona
A ZENTAI ÓVODÁK TÖRTÉNETE 1996
40.a. Ilona Sloboda
ISTORIJA SENÆANSKIH ZABAVI©TA 1996
41. Guelmino János
ZENTA KÖRNYÉKÉNEK ÁLLATVILÁGA
GERINCTELEN ÁLLATOK 1996
42. Dobos János
ZENTA PECSÉTJE ÉS Cl MERE 1997
43. Dobos János
A ZENTAI GIMNÁZIUM SZÁZ ÉVE (1876-1976) 1998
44. Szloboda János - Molnár Tibor
A ZENTAI KOMMUN. MUNKASZERVEZET 50 ÉVE 1999
45. M.Æurèiæ, Tari L., Ví gh Á.
A ZENTAI KÓRHÁZ TÖRTÉNETE (1833-1998) 1999
45.a. M.Æurèiæ, L. Tari, A.Vig
ISTORIJAT SENÆANSKE BOLNICE (1833-1998) 1999

Zentai Füzetek

1. Szeli István (szerk.)
THURZÓ EMLÉKFÜZET 1960
2. Erdélyi István (szerk.)
ADALÉKOK ZENTA KÖNYVTÁRÉLETÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ 1961
3. Szeli István
EGY VERSÍRÓ SZOCIALISTA A SZÁZAD ELEJÉN 1961
4. Erdélyi István (szerk.)
©TAMPA O SLIKARSKOJ KOLONIJI
(Nyomtatványok a Mûvészteleprõl) 1962
5. Szeli István
MAJTÉNYI ZENTÁN 1962
6. Erdélyi István
ZENTAI TÉMÁK. 1962
7. Dr. Burány Béla
ZENTA-VIDÉKI NÉPBALLADÁK 1964
8. Dr. Burány Béla, Fábri Jenõ, Tripolsky Géza
SZÁRAZ KÚTGÉM, ÜRES VÁLÚ 1966
9. Dr. Burány Béla, Fábri Jenõ
KÉT SZIVÁRVÁNY KOSZORÚZZA AZ EGET 1969
10. Dr. Burány Béla, Fábri Jenõ, Tripolsky Géza, Bodor Géza
RUKKOLNAK A SZÉP ZËNTAI LEGÉNYEK 1972
11. Dr. Burány Béla
HEJ, SZÉNA, SZÉNA (Gyermekjátékdalok) 1973
12. Erdélyi István (szerk.)
ISTORIJAT MOSTOVA KOD SENTE
(A zentai hidak története) 1963
13. Hanák László (szerk.)
VÁLASZTÁSOK ZENTÁN 1963, 1967 1965, 1969
14. PRIVREDNI I TURISTIÈKI VODIÈI
(Gazdasági és turisztikai útmutató) 1969, 1970
15. Milivoje Ga¹oviæ, Erdélyi István
JOVAN MU©KATIROVIÆ 1963
16. Erdélyi István
ZENTAI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1965
17. Erdélyi István, Vojislav Jankoviæ
A ZENTAI ÍRÓK BIBLIOGRÁFIÁJA (I.- II. füzet) 1968, 1969
18. Ivan Ðorðeviæ (szerk.)
ZENTA 1216 - 1966 1966
19. Dobos János
ZENTA AZ ÁRÚTERMELÉS ÉS POLGÁROSODÁS
KIALAKULÁSÁNAK IDÕSZAKÁBAN 1967
20. Tripolsky Géza, Andruskó Károly
ADY 1967
21. ZENTAI HELYISMERETI KÉPEK 1968
22. Andruskó Károly
A ZENTAI AMATÕR FESTÕK EX LIBRISEI 1968
23. Dobos János
ZENTAI KOMMUNISTÁK (1919-1944) 1969
24. Tripolsky Géza
ZENTÁTÓL HANGONYIG 1970
25. Székely Ilona
HALÁLRA ÍTÉLVE 1971
26. Katona Pál
MEGGYÕZÕDÉSBÕL TETTEM. 1972
27. Rácz Vince
FÖLDOSZTÁSOK ZENTÁN 1979
28. VIRRADAT
(Visszaemlékezések Zenta felszabadulásának napjára) 1981
29. Lövei Mihály
ÖNÉLETRAJZ 1982
30. Ðorðe Kablar
CRVENA KOLONIJA
(A vörös kolónia) 1985

Egyéb kiadványaink

1. Cs. Simon István
FALU A HÁRMASHATÁRON
2. Pejin Attila
A ZENTAI CSATA OLVASÓKÖNYVE
3. Cs. Simon István
VIRULSZ-E MÉG, SZÜLÕFÖLDEM?
4. Andruskó Károly - Cs. Simon István
ROMOK

A kiadványok jegyzéke 1999. december 31-én lezárva.