Nagy Abonyi Ágnes
A Tisza és a Tisza vize a népszokásokban és a folklórban Zentán és környékén

"Ki a Tisza vizét issza,
vágyik annak szíve vissza
."

A Tisza folyóként és vízként egyaránt fontos szerepet tölt be a Tisza mentén élő nép életében is. A néprajzi szakirodalomban a Tisza mente a Tisza alsó folyásának jobb partján Horgostól Titelig húzódó városok és községek területének összefoglaló megnevezése. Ez a kifejezés újabb keletű, a jugoszláviai magyarok nyelvhasználatában gyökeresedett meg. A Tisza mentének fejlett, polgárosult paraszti kultúráját, színes és gazdag folklórját, amely ma elsősorban az újabb keletkezésű tanyaközpontokból kifejlődött falvakban virágzik, a néprajzi kutatás viszonylag kevéssé ismeri.

Folyóként a Tiszának összekötő szerepe van. Összeköti a népeket, meghatározza az ember életmódját, élelmet ad, foglalkozást biztosít, élteti a hagyományvilágot és a népköltészetet. A Tiszát a folyópart lakói tisztelik, és akkor sem lázongnak, amikor elnyeléssel fenyegeti hajlékukat. Bálint Sándor neves néprajzkutató szerint: "Szeged népének életkedvéhez a Tiszától való szorongás éppen úgy hozzátartozik, mint Nápolyhoz a Vezúv: egyiküknek sem jut eszébe, hogy azért hagyja el szülővárosát, mert a pusztulás rátörhet."

Az emberiségnek a folyókhoz való ragaszkodása állandó. Bár ismerte a folyó romboló erejét, mégis a folyóvíz közelében telepedett le, mivel a víz biológiai jelentőségét, szépségét a veszélynél többre becsülte, s hitt mágikus, természetfeletti erejében.

A Tisza vize a népi táplálkozásban nem is olyan régen még ivóvízként, főzésre alkalmas vízként szolgált. A Tisza vizével oltották szomjukat a halászok, a pásztoremberek. A halkedvelők úgy vélik, hogy a Tisza vizében főtt halászlé a legfinomabb. A Tisza vizét használta főzéshez az is, aki jó bablevest akart készíteni. A folyó táplálékot is adott. Híresek voltak a zentai halászok, név szerint a Balogh, Csábi, Gulyás, Győri, Fazekas, Ferenczy, Kővágó, Kincses, Kis Jovák, Ollai, Petrovics, Pohárkovics, Tripolszki és Újvári családhoz tartozók.

A fő halászidényben minden ember tudott halat fogni. Még a szélvizek lecsapolása előtt, például a Nagy-éren kézzel fogták a halat, s hordták haza zsákszámra. "Annyi hal vót, hogy rettentő - mesélte a 91 éves Lőrinc Imre bácsi. - Legénykoromban édesapámmal és ismerőseivel egy alkalommal hat lovas kocsit raktunk meg hallal, lett úgy 5 mázsa, úgyhogy még a disznókat is hallal etettük."

A Tisza szabályozása után azonban hirtelen megcsappant a halállomány.

Mosás, tisztálkodás, fürdés, fürdőzés, úszás

Nem is olyan régen, szüleink, nagyszüleink idejében a nyári melegekben még nem fürödni mentek a Tiszára, hanem inkább mosni a kenderből, lenből szőtt ruhákat. A 19. század végén és a 20. század elején bizonyára nem csak a Tisza-parton lakók mostak a folyóban, hanem minden zentai asszony. A kilúgozott ruhát a folyó vizében mosósulyokkal addig sulykolták, amíg csak szürkés levet eresztett.

Az év első rituális mosakodását, fürdését a néprajzi szakirodalom a húsvét előtti péntekre, azaz nagypéntekre teszi. A lányok otthon tisztálkodtak, csak a fiúk mehettek a Tiszára. Kuklis Ilona néni szavai is megerősítik ezt: "Anyám mindig mondta nekünk - mert hát öten vótunk, lányok -, hogy a bátyátok mehet a Tiszára fürödni, de nektek itthon a teknő. Nem fogja nézni senki se a lábatok szárát!"

A szabad folyóban való fürdés veszélyekkel járt. A század eleji zentai újságban, a Zentai Függetlenség 1906. július 27-i számában felhívják a fürdőzők figyelmét, hogy tartsák be a tiszai fürdőházra vonatkozó rendőrkapitánysági rendeletet, melyben egyebek között ez áll: "Úszni nem tudóknak vagy kevésbé úszni tudóknak - kortekintet nélkül, - úszni tudóknak 16 éven alól a szabad Tiszában fürdeni egyáltalán tilos. A Tiszát átúszni csak csolnak kísérettel engedtetik meg. A hídlábakhoz leúszni - miután ott a Tiszában veszélyes örvények vannak - mindenkinek tilos."

A zentaiak tehát a fürdőházban, majd később a homokkal feltöltött, hivatalosan kijelölt helyen strandolhattak. A cséplés vagy más nyári mezőgazdasági munka után, ha alkalom adódott, a fiatalok megfürödtek a Tiszában, így felfrissülve, tisztán mentek haza. A lányok ruhástul, illetve kombinéjukat magukon hagyva mentek be a vízbe. Aki gyerekkorában nem tanult meg úszni, felnőtt korában már nem is próbálkozott vele. Nem kell csodálkozni, hogy a jól ismert, tapasztalt halászok között is volt, aki nem tudott úszni. Megtörtént az is, hogy a halász a ladikból kiesve a folyóban lelte halálát.

Annak idején az úszni nem tudóknak szíjjal két-három kiszáradt kabakot csatoltak hátitáskaként a vállára. Később erre a célra kabaktök helyett néhányan, bádogból készített dobot erősítettek a hátukra. Az idősebbek közül sokan így tanultak meg úszni gyerekkorukban. Mások a szülők, az ismerősök, az úszótanár segítségével úgy gyakorolták az úszást, hogy a derekukra kötött kötél végét egy ladikban ülő felnőtt fogta. A harmincas évek végén néhányan már úszógumival próbálkoztak. Kovácsné Bíró Cecília mesélt erről. Annak idején, amikor a csókai Léderer-birtokon kommencióra dolgoztak, a nyári ebédszünetben fürödtek.

Egyébként az úszástudás felnőttet, gyermeket egyaránt merészebbé, de ugyanakkor óvatosabbá is tett, ezenkívül az úszónak biztonságot jelentett. A paraszti úszástechnika a versenyúszástól, a szakszerű úszásoktatástól alapvetően különbözik. Arra épül, hogy a víz szembe, szájba, orrba, fülbe ne kerüljön, akárcsak az állatok úszásánál. Az úszás tanításánál szokás volt emlegetni a ló, a tehén vagy a kutya úszását, amely állatoknak a fülébe, orrába a víz be nem mehet.

Az állatok úsztatása, a kender áztatása és a fűztelepek

Az állattartással kapcsolatban ismeretes, hogy régen a Tiszán voltak úszásra, úsztatásra kijelölt helyek: lóúsztatók, illetve marhaúsztatók. A mai strand helyén, a hídlábhoz közel, a bánáti oldalon, valamint Oromparttól északnyugatra, a Kalocsa-völgyben, az oromparti szikeseknél, az úgynevezett Nagy-éren a lovakat és a szarvasmarhát fürösztötték, csutakolták. A marhacsordát még az 1950-es években is a zentai hídlábhoz közel, a mai strand helyén lévő "lórélejárásra" hajtották a csókaiak. Más helyeken, például a kompjárás alatt és a Nagy-éren libákat és kacsákat is úsztattak. Emlékeznek még néhányan a zentai oldalon a "betyárstrandra", amely nem volt "hivatalos" strand. Ide egyesek szerint a "különcök" jártak úszni. Ezen a helyen szerettek fürödni az úszni nem tudók, mivel fokozatosan mélyült a víz. Libát úsztattak és mostak is itt. Az 1940-es években a Moholtól lejjebb eső Tisza-partot disznóstrandnak hívták, mert hogy ott úsztatták a sertéseket. Akkor még sokan a göndörszőrű mangalicát tenyésztették. A juhokat leginkább csak állóvízen hajtották át fürösztés céljából. Egy alkalommal a csókai birkanyájat megúsztatták a Tiszán, úgy mosták ki a gyapjukban lévő nagyja piszkot. A nagygazdák birtokáról a lenyírt gyapjút nagy mennyiségben igencsak a Tiszára hordták le, s nagy, szalmahordó kosarakba rakva mosták. Zentán a Sörös Rozikaként ismert Serfőző Gáborné Bálint Rozália, híres birkanyíró asszony a gyapjú mosásával kapcsolatban ezt mesélte: "A Tiszába mostuk a gyapjút. A kosár a vízbe' át, merigettük a vizet rá, s úgy forgattuk a gyapjút, csak forgattuk."

Amikor a kendertermesztés nagyban virágzott, a kendert feldolgozás előtt szintén a Tisza vizében áztatták. Régen a Poronty-szigettől végig, a házak felőli éren is voltak áztatók. A kendergyár működésének elején a cukorgyár felől, később a régi nevén Áztatónak, mai nevén Kisbátkának nevezett részen áztattak.

A Tisza mentén régen rengeteg vadfűz termett. A rendszabályozás és a vadvizek lecsapolása folytán sok helyen kipusztult a magról termő vadfűz, az úgynevezett malágyvessző. Vadfűz a zentai oldalon, a Kispána csárda alatti részén és a bánáti részeken is nőtt. Az árterületek iszapos talaja alkalmas volt a fűzvessző telepítésére. 1912-ben a Zentai Friss Újság november 24-i száma arról számolt be, hogy a városnak van ugyan füzese a Nagybátkán, a Mákosban, a Koplalóban, a Kis- és Nagybudzsákban, de nemigen van azokkal mit dicsekedni, mert ezek a fűztelepek gondozatlanok. Ezért a földművelésügyi miniszter fűztelepítési célokra segítséget ajánlott fel, éspedig minden hold fűztelep berendezésére ingyen nemesfűz dugványt és 100 koronát a telepítéssel járó munka kifizetésére. A kosárfonáshoz szükséges nyersanyag termelésének Zentán az 1960-as évekig, a kosárfonó vállalat működésének megszűnéséig volt jelentősége.

A Tisza és a népi megfigyelések

A népi megfigyelések között akadnak szép számban olyanok, amelyek a Tisza vizének változására, az áradásra, a visszahúzódására, az időjárás jelenségeire vonatkoznak.

Ha az apró csigák feljönnek a felszínre, és közvetlenül a vízszint alatti partoldalra tapadnak, az a Tisza áradását jelzi, ha pedig onnan eltűnnek, akkor nemsokára apadni kezd a víz. Ha a csigák felmásznak az ágakra, a fára, akkor nagyon árad a Tisza, árvízveszélyt jelent.

Sokan megfigyelték azt is, hogy a lentről jövő hideget, nedvességet más állatok is jelzik. Például ilyenkor a fürdőzők tele voltak vízibolhával. A víz felszínén összegyűlt sűrű hab is az áradásra utal. Amikor a Tiszán át csónakot húznak a halászok, és az mély hangot ad, ugyancsak rossz időt, esőt jelez. A Tiszán járó emberek megfigyelték, hogy vihar előtt mélyebbek a hangok, mint rendesen.

Amikor a ponty a víz tetején csapkod, rossz idő, eső, zivatar közeledtét jelzi.

Ha nem akad egyetlen hal sem a halász hálójába, az a Tisza stagnálását jelzi. A horgászok is megfigyelték, hogy ha nem eszik a hal, azt jelenti, hogy áll a víz. Az óbecsei gát elkészítése óta a Tisza tóként viselkedik, de régebben a vízen járók áradás előtt két nappal a víz állásából már tudták, hogy mire lehet számítani.

A Tisza a népköltészetben

Zentán és környékén a Tiszával kapcsolatban gazdag folklóranyag gyűjthető. Az összegyűjtött kifejezések között akadnak szép számban olyanok, melyek ma is használatosak, illetve ismertek, de sok elfeledett szólásunkra már csak a legidősebbek emlékeznek.

Mielőtt a felsorolásba kezdenénk, előrebocsátjuk, hogy a népköltészeti műfajokat nem csoportosítottuk, nem elemeztük, mivel pontos elhatárolásuk nehezen oldható meg. Célunk csupán a Tiszával kapcsolatban begyűjtött kifejezések, szállóigék, közmondások, epikus proverbiumok, szólásformájú csúfolók közlése. Mindenesetre azért tisztáznunk kell, hogy mi is a szólás, és mi a közmondás. Mindkettő szájhagyomány útján terjedő beszédfordulat, de a szólás általában magában foglal egy történeti adatot, amelyet egyúttal értelmez. A közmondás viszont tanító célzatú megállapítás, nem csupán nyelvi és stilisztikai eszköze a beszédnek. Az egyik is, és a másik is az emberiség évszázados megfigyeléseinek, életszabályainak és erkölcsi ítéleteinek állandó, rövid, frappáns formában való kifejezése, s ezért a nép gondolkodásának hű tükrözői.

A Zentán és környékén ismert változatokat igyekeztünk hitelesen lejegyezni. A legismertebbek mellé + jelet, a kevésbé ismertek mellé - jelet tettünk. A helységnevek kezdőbetűivel jelöltük az adatközlők születési helyét (Felsőhegy - F, Mohol - M, Orompart - O, Zenta - Z). Ezután következik a szólás, illetve a közmondás értelmezése, vagyis hogy mikor, mire mondják, illetve magyarázatot fűztünk hozzá.

Akkor még a Tisza is másfelé folyt. (-M) - Nagyon régen lehetett az!

Amelyik kutya egyszer átússza a Tiszát, máskor is megteszi /máskor is meri. (+Z) - Arra mondják, aki újra próbálkozik azzal, amibe már egyszer belekóstolt. Pl: Egyszer már lopott, vagy megcsalta a hitvesét.

A Tisza igazságot tesz! (-Z) - Nem engedi át a vihart a másik oldalra. Olyankor mondják, ha a bánáti oldalon nagy vihar van, a Bácskában viszont szép az idő.

A Tiszáról is szomjasan jött haza. (-Z) - Nem használta ki a lehetőséget.

Délrű még a szél se jó. mer' elrontsa a Tiszát! (-Z) - A déli szél nagy hullámokat hoz a Tiszára.

Erre már gyühet/jöhet a Tisza vize is (az sem fog segíteni). (+F, Z) - Az idei kukoricatermésre is mondják a földművesek a nagy szárazság miatt, mivel kevés lesz a kukorica, hiszen arra már késő az eső is, és a Tisza vize sem használna.

Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. (+M, F, Z) - A Tisza vidékére való ember mindenünnen visszavágyik szülőföldjére.

Ennek a szállóigévé vált közmondásnak a kifordított változata is ismert Zentán:

Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza. (-Z) - Ironikusan arra utal, hogy cselekedeteink visszahatnak. Gondatlanságunk, mulasztásunk miatt magunknak okozunk kárt. Elgondolkodtató ez a közmondás, hiszen nem is olyan régen ivóvíznek alkalmas volt a Tisza vize. Napjainkig már annyi szenny lefolyt rajta, hogy néha még fürödni is alig merünk benne.

Lefelé folyik a Tisza. (-Z) - Akkor mondják, ha valamit tényként bizonygatnak. A valóságra utal, a megváltoztathatatlan állapotot hangsúlyozza. Ismert népdal kezdő soraként szerepel ez a szófordulat.

Meginná egy hajtókára a Tiszát is. Meginná a Tisza vizit is. (-Z) - Nagyon szeret inni, iszákos.

Nekimegyek a Tiszának. (+A, Z) Nekimennék a Tiszának, ha vóna benne gerenda. (F, O) Nekimennék a Tiszának, ha lenne gerendája (de nincs gerendája). (Z) - Akkor mondják ezt, ha valaki elkeseredik valamiért, megunja az életét.

A "Nekimék a Tiszának!" fenyegetőzésre így szólnak vissza Felsőhegyen:

De vigyázz, nincs benne gerenda! (F) Nincs gerendája. A Tiszának nincsen gerendája. (Z) - Könnyen bele lehet fulladni a Tiszába.

Sok víz lefolyik addig a Tiszán. (+A, F, Z) Sok víz elfolyik addig a Tiszán. (Z) - Soká lesz az még.

Tiszára vizet! (+F) Vizet a Tiszába. A Tiszára visz vizet. (Z) - Akkor mondják, ha valaki feleslegesen fárad. Egyik helyről a másikra olyan dolgot visz, amiből ott már úgyis sok van.

Tiszát lehetne vele rekeszteni. (+F) (Annyi van belőle, hogy) Tiszát lehetne rekeszteni. (Z) - Sok van belőle.

Tiszavirág életű. (+Z) Virágzik a Tisza. - A Tisza virágzása a folyóval kapcsolatos rövid ideig, néhány óra hosszáig tartó esemény. A tiszavirág a legnagyobb kérészfajunk. Tulajdonképpen a kérész hímjét illeti ez a név, amelynek aranysárga a teste, utótora, háta viszont sötétbarna. Úgy intézi röptét, hogy a víz folyásával szembe kerüljön, s ott a kikelő és magasba igyekvő nőstényt fogadja. Annak megtermékenyítése után a vízbe hanyatlik, de a nőstény néhány percig még életben marad, hogy petéit lerakja. Erről mondják tehát, hogy tiszavirág életű, azaz rövid ideig élő, nagyon rövid élettartamú esemény. Általában valakinek a szerelmi kapcsolatára, vagy rövid ideig tartó házasságára mondják.

Zavaros a Tisza. (+F) Zavaros, mint a Tisza. (Z) - Nagyon zavaros. Ismert népdal kezdő soraként szerepel.

Más, nálunk ismeretlen közmondások:

Az az igaz, ami való, túl a Tiszán van Badaló. - Igaz, ami igaz.

Lassan foly a Tisza, boldog aki issza. - Boldog az az ember, aki a Tisza vidékén él.

Ha egy ökör nekiveti magát a Tiszának, a többi is utána úszik. - Ha egy embert rá lehet venni valamire, a többi már magától is követi a példát.

Sok halat fognak ki addig a Tiszából. - Soká lesz az még.

Más, nálunk ismeretlen szólások:

Elfognák a Tisza vizét. - Nagyon sokan vannak.

Elvezettük a Tiszára, mégis szomjasan jött haza. - Megmutattuk neki, hogyan boldogulhat, mégsem ragadta meg az alkalmat.

Hidd el bolond, ég a Tisza, szalmával locsolják. - Badar beszéd ez, nem hiszem én ezt.

Ő se gyújtaná meg a Tiszát. - Nagyon gyámoltalan.

(O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyvéből)

Meginná a Tiszát is, ha bor folyna benne. - Végtelenül szereti a bort.

Túl a Tiszán, Karcagon békát nyúznak madzagon. - Jásztelki származású falucsúfoló.

(Molnár István: Szólások, közmondások Jászszentandráson és környékén című kiadványból)

Gyermekjátékok, mondókák és csúfolók

Előrebocsátjuk, hogy néhány szövegnek ezúttal csak részletét közöljük. A szövegkihagyást három ponttal jelöltük. A gyermekjátékok közül a hintáztatókban fordul elő leggyakrabban a Tisza neve. Burány Béla Hej, széna, széna című könyvében a Zentán gyűjtött hat hintáztató közül csak egyben nem szerepel a Tisza szó.

Az "Egy üveg alma" vagy "Egy süveg alma", illetve "Egy süveg cúkor" kezdetű hintáztatót általában a fára felfüggesztett ülőhintán hintáztatott gyermeket lökve mondták, énekelték. A hintáztató egyszer végigmondott szövege egy fordulót jelentett, tehát egyben a hintázás idejét is mérte. A hintázás első része tulajdonképpen számoló - tízig. A második rész így hangzik:

Ángyomasszony/nénémasszony kislánya
Belefúlt/belehalt a Tiszába.

A harmadik rész nagyon változatos. A "mivel halásszuk ki?" kérdésre adott felelet általában még 8-10 sorból áll. Az én gyermekkoromban mi ezzel a szöveggel énekeltük tovább:

Mivel halásszuk ki?
Csontokkal, cserepekkel,
Azzal halásszuk ki.
Miska fiam, Miska,
Hajtsd ki a tehenet!
Hová, hová hajtsam?
Kis kemence mellé.
Szállj le, barát, a hintóról,
Hipp, hopp, hopp.
 
(Surányiné Balla Anna, Zenta, 1930-1999)
Egy üveg alma.
Tíz üveg alma,
Tíz, tíz, tiszta víz,
Olyan, mint a Tisza-víz
Ángyomasszony kislánya
Belefút a Tiszába.
Mive' halásszuk ki?.
(Kovácsné Bíró Cecília, 1924, Felsőhegy. 2000-ben gyűjtötte Nagy Abonyi Ágnes)
Egy üveg alma.
Tíz üveg alma,
Tiz, tíz, Tisza-víz,
Olyan, mind az aranyvíz.
Ángyomasszony kislánya
Belefúlt a Tiszába.
Szedjünk össze csinteket, csontokat,
Avvá' halásszuk ki!.
(Nagyné Letenai Rozália, 42 éves, Zenta. 1972-ben gyűjtötte Burány Béla)
Egy üveg alma,.
Tíz üveg alma,
Tíz, tíz, tiszta víz,
Olyan, mint a folóvíz.
Nénémasszony kislánya
Belefút a Tiszába.
Mive' halásszuk ki?
Szedjünk össze csinteket, csontokat,
Avva' halásszuk ki!
Riska fiam, Riska,
Hajtsd ki a tehenet!
Hová, hová, édesanyám?
Kiskemence mellé.
Ott tarkázik, ott barkázik
Sárgalábú kiskakas,
Kiugrott a gyepre.
Ipipi, mi van ott?
Egy kis egér, egy kis nyúl,
Szálljon le az ifiúr.
 
(Lőrinc Imre, Mohol, 1909. Zentán 2000-ben gyűjtötte Nagy Abonyi Ágnes)
Összehasonlításképpen bemutatunk egy hódegyházi változatot. A szöveget itt a dal ritmusa szerint tagoljuk:
 
Egy sü-veg al-ma.
Tíz sü-veg al- ma,
Tíz, tíz, tisz-ta víz,
O-lyan, mind a for-ró víz.
Án-gyom-asz-szony kis-lá-nya,
Be-le-halt a Ti-szá-ba,
Szöd-jünk ösz-sze csin-to-kat, cse-re-pe-ket,
Av-val ha-lász-gas-suk!
Túl a Ti-szán van egy ház,
Ab-ba la-kik egy ba-rát,
Sü-ti-fő-zi a gan-cát,
Kér- tem tő- le, de nem ád,
Még azt mond-ta, po-fon vág.
Po-fon ám, a kis-ku-tyát,
An-nak is a szűk lu-kát!
(Jaksáné Ágó Julis, 63 éves, Hódegyháza. 1972-ben gyűjtötte Burány Béla)
 
A "Hinta-palinta" kezdetű általánosan ismert hintáztatót a felnőttek csecsemőnek, kisgyermeknek énekelték. A beszédtanulással együtt a kisgyermek meg is tanulta játszani, énekelni. Gyakran a hinta-palinta volt az első szópár, melyet a gyermek megtanult. A felnőtt lábfejére ültette saját magával szemben a gyermeket, két kezét megfogva nyújtott lábbal ritmusra emelgette. A hintáztatás másik módja, amikor ketten hintáztatnak egy gyermeket. Az egyik a hóna alatt, a másik a bokájánál fogja, és úgy himbálják ütemesen. Gyermekkoromban az alábbi szövegre mi is szívesen hintáztattuk egymást pokrócba fogva:
 
Hin-ta, pa-lin-ta,
Ré-gi dun-na, kis ka-to-na,
U-gorj a Ti-szá-ba,
Ha nem a Ti-szá-ba,
Ak-kor a Du-ná-ba!
 
(Általánosan ismert. Surányi Franciska, Bogaras-Zenta 1910-1992)

Amikor esik az eső, ezzel a mondókával biztatják:

Ess, eső, ess! Bú-za bu-ko-rod-jon,
Zab szapo-rod-jon,
Az én ha-jam o-lyan le-gyen,
Mint a csi-kó far-ka,
Még an-nál is-hosz-szabb,
Mint a Ti-sza hosz-sza,
Még an-nál is hosz-szabb,
Mint a vi-lág hosz-sza!

(Micsikné Rác Borbála, Padé, 1920. Zentán 2000-ben gyűjtötte Nagy Abonyi Ágnes. Lásd: Burány Béla: Hej, széna, széna. 11. p.)

Az adatközlő szomszédasszonya, Sihelnikné Kuklis Ilona ugyanezzel a szöveggel tudta a mondókát, és megjegyezte: "Mindig szaladgá'tunk, és ezt mondogattuk, mikó' esett az eső. Hosszú hajunk vót, az vót a divat. A lányok az én gyerekkoromban nagypénteken egy magas fa alatt fésűködtek, de akkó nem beszétek semmit. A kifésűtt hajat a fa tövébe ástuk, hogy hosszúra nőjön a hajunk."

Csúfolók

Tisza, Duna, Dráva, Száva,
Törjön ki a lábad szára!

(Általánosan ismert Zentán.)

Du-na, Ti-sza, Száva, Dráva,
Tör-jön ki a nya-ka, lába!

(Egy másik változat ugyancsak Zentán.)

A Tisza a néphitben

A Tiszával kapcsolatos hiedelmet nemigen találunk, hacsak nem Jung Károly Törökbecsén gyűjtött történetéhez hasonlót a táltosokról: "Szokták azt is mondani, hogy hát Bácskában esik az eső. Aszondják a mi táltosaink gyöngék, ezé' nem kaptunk esőt. Mikó' kaptunk esőt árú' Bácskárú', akkó meg aszondják, hogy a mi táltosaink erősek vótak, mer' kaptunk esőt. Legyőzték a bácskaiakat." A zentaiak ezt így tudják: "A Tisza felett viaskodnak Bácska és Bánát táltosai. Ha a Bánát felű' nem gyün eső, csak megáll a Tisza fölött, akkó' nem elég erős a bácskai táltos." Egy másik hiedelem szerint: Ha meghalt valaki, nem engedték, hogy a halottat átvigyék a Tiszán, "mer' akkó' a másik ódalon nem lesz eső egész évben." (Micsikné Rác Borbála, Padé, 1920.) Illetve "mer' akkó' e'veri a jég a termést." (Sihelnikné Kuklis Ilona, Zenta, 1911.)

A néphitben a Tisza vizének mint víznek tisztító, gyógyító, bajelhárító szerepet tulajdonítanak. A tavaszi népszokásokban különös jelentősége van a víznek. Tisztító erejében sokan még ma is hisznek, de már nem őrzik a hagyományokat, nem végzik el a rituális cselekményt a meghatározott naptári ünnepeken.

A folyóvíz állandó tisztulás, újulás jelképe. Jelentősége a tisztasággal, az egészséggel szorosan összefügg. A népszokásokban gyakran átmenetet, illetve ellentétet is képvisel. A Tiszával kapcsolatos asszociáció pozitív oldalról: tiszta víz, tisztaság, egészség, a negatív oldalról pedig a szenny, a veszély, a félelem, a halál. A gyermekjátékok szövegéből is kiviláglik ez a példa: "Tíz, tíz, tiszta víz, olyan mint a Tisza-víz."; "Nénémasszony kislánya, belefút a Tiszába."

A naptári ünnepeknél a Tiszával kapcsolatos hiedelmek esetében a nagypénteket emelhetjük ki. Nagypénteken volt az év első nagy mosakodása kint az udvaron. A merészebbek, főleg a férfiak a Tiszában, a nők inkább otthon, a kútnál fürödtek. Azért tisztálkodtak az év jeles ünnepei előtt még buzgóbban, hogy egészségesek legyenek. A víz tisztító, megújító hatása az egész évre vonatkozott. Törökbecsén a ház apraját-nagyját, de még a lovakat is megfürdették, hogy abban az évben ne legyenek rühösek. Nagypénteken a Tisza partján hasalva szapollyal ütögették a vizet, hogy egész évben szerencséjük legyen. Nagypéntek dologtiltó nap is. Nagyanyáink idejében. nem volt szabad mosni, sem fejet mosni az asszonyoknak, mert a Szűz Mária akkor összefogta a hajukat. (Zsigáné Varga Ilona, Zenta, 1937.) Említettük, hogy ezen a napon a lányok fa alatt fésülködtek, hogy a hajuk is úgy nőjön, mint a fa. A vízbefúltat nagypénteken sütött cipóval keresték a Tiszán. Az idős zentai asszonyok még emlékeznek erre. "Akinek a hozzátartozója vízbe fút', az nagypénteken sütött cipót vitt a Tiszára. Abba a cipóba egy gyertyát helyeztek, úgy tették a vízre. A víz csak vitte, oda vitte, az ott át' meg, ahol az a halott vót, ott forgott, forgott körülötte, ott megtanáták." (Sihelnikné Kuklis Ilona, Zenta, 1911.) "Kenyeret szoktak dobni a vízre, ahol a kenyér megáll, ott köll keresni a Tiszába fúltat." (Zabos Rudolf, Zenta, 1943.)

A Mura-vidéken augusztus 15-én, Nagyasszony napján nem szabad fürödni, mert kígyó van a vízben. Nagyboldogasszony napján az asszonyok számára tiltották a fürdést, nehogy vérzésben haljanak meg. Nálunk ez a hiedelem nem ismert.

 

 

Irodalom

Brehm, Alfred: Az állatok világa. Budapest, 1906
Halász Albert: Jeles napok, népi ünnepek a Mura-vidéken. Lendva, 1999
Jung Károly: Táltosok, ördögök, garabonciások. Újvidék, 1985
Kalapis Zoltán: Régi vízivilág a Bácskában és Bánátban. Újvidék, 1993
Lázár Katalin: Népi játékok. Budapest, 1997
Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról. Újvidék, 1982
Molnár István: Szólások, közmondások Jászszentandráson és környékén. Szolnok, 1993
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Budapest, 1982
Penavin Olga - Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1980
Szabó István: A gyermek úszni tanítása a Tisza menti falvakban. Gyermekvilág a régi magyar falun. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei - 50, Szolnok, 1995
Tripolsky Géza: Város, folyó, emberek. Zenta, 1998
Adatközlők
A 2000 augusztusában végzett gyűjtés helye, adatközlőinek neve, születési éve, születési helye:
Felsőhegy, Kovácsné Bíró Cecília, 1924, Felsőhegy
Zenta, Lőrinc Imre, 1909, Mohol
Zenta, Micsikné Rác Borbála, 1920, Padé
Zenta, Sihelnikné Kuklis Ilona, 1911, Zenta
Zenta, Zabos Rudolf, 1943, Zenta
Zenta, Zsigáné Varga Ilona, 1937, Zenta