Debreczeny György
névelírások

kisbetűvel írták a nevem
állítólag az én saját kí
vánságomra de én ilyen ó
hajtásomra nem emlékszem nem
részegedtem le ennyire mos
tanában és régebben se bár
lehet hogy hasonlítok Ernő
re a kis Nemecsekre? pedig
nem a Rákos utcában lakom

istenbizony hanem a Márvány
utcában de azt nem szokták el
írni érdekes módon pedig
lehetne egyszer elírtam én
is pontosabban lefordítot
tam oroszra még a szovjet–ma
gyar diáklevelezés ide
jén szép feladatot adva így
a postai címnyomozóknak

akik végül helyesen fejtet
ték meg a rejtvényt így aztán meg
érkezett hozzám a levél de
a nevemet gyakran elírták
voltam már Debrecen na oda
kéne utazni pulykakakas
vásárlás céljából vagy Gyuri
nak Győrbe gyufát gyújtogatni
de hát már bezárt a gyufagyár

és el akartam mondani a
győri estemen hogy egyszer a
számlára így írták a nevem:
Debreceni Győr de nem volt rá
idő így talán majd legköze
lebb mesélem el ahogy azt is
hogy a keresztszüleim és a
nagynéném Győrben éltek többször
jártam náluk gyerekkoromban

de Debrecenben csak kétszer vol
tam és akkor is csak rövid i
dőre én dőre átutazó
krisztinavárosi gyerek va
gyok no meg sportos is mivel a
Sportkórházban születtem ahol
akkor még nem írták el a ne
vemet és a születési a
nyakönyvi kivonatomon se

ami számomra ma már telje
sen érthetetlen csodálkozom
mért nem írták el pedig nyugod
tan elírhatták volna és így
lehettem volna Debreceni
vagy Debreczeni leggyakrabban
így írták el irodalmi la
pokban nyomtatásban és online
is mert haladni kell a korral

és írták már Debreczennek is
mert fontos a névelírás és
fontos a változatosság is
unalmas ha mindig ugyanúgy
írják el nevemet tessék csak
új ötletekkel előállni
vagy hátra állni vagy a sorba
bele mert oda úgyis mindig
be kell állni vagy tolakodni

a könyökhasználat se tiltott
a fontos hogy edzésben legyünk
de most látom csak hogy a Debre
ceny kimaradt a felsorolás
ból és egy költőtárs aki la
pot is szerkeszt tiszteletből az
utolsó oldalon közli ver
semet és én tisztelem ezért
és ha nagy leszek meghálálom

mindenki fogadja őszinte
szívből jövő gratuláció
mat és mindenféle egyéb jókí
vánságaimat továbbá jó
vánkosaimat ja bocsánat
azokat nem mert ez elírás
de képzeljétek barátaim
mi történt énvelem a minap
helyesen írták le nevemet