A Ludasi-tó komplexum néprajzi értékei

A Ludasi-tó különleges védelem alatt álló területe a part mentén magába foglalja északon Hajdújárás települést, nyugaton Csurgó és a Ludasisor útjait, délen pedig Ludas települést. Nosza a tó észak-keleti részén található. A tó keleti része lakatlan kivéve a legdélkeletibb rész néhány tanyáját.

A különleges védelem három védelmi fokozatban került meghatározásra:

- a védelem első fokozatának értelmében "a tudományos kutatást és az ellenőrzött oktatást kivéve a terület mindennemű hasznosítása tilos", ez a tó észak-keleti részére vonatkozik, ahol a Szúnyogcsárda is található.1

- a védettség második fokozatával a védett "területen olyan mértékben végezhető tevékenység, amely lehetővé teszi a terület állapotának a fejlesztését és a természeti javak bemutatását", míg a harmadik védettségi övezetben csak "ellenőrzött beavatkozás illetve tevékenység végezhető, amennyiben ezek összhangban vannak a védett természeti övezet funkciójával, vagy kapcsolódnak az öröklött, hagyományos gazdasági tevékenységekhez és az itt lakáshoz, beleértve a turisztikai célra történő építkezéseket is".2

A fenn említettekkel összhangban (tehát, a második és a harmadik védettségi fokozat által felölelt területen), a Ludasi-tó part menti szegélyén végzendő néprajzi kutatások elsősorban Csurgóra és a Ludasisorra vonatkoznának, tekintettel arra, hogy ezek képviselik a tanyai települések egyik típusát a tanyák jellegzetes soros elrendezését. Ezen települések sajátosságai: a település formája, helyzete és a típusa, a település gazdasági jellemzőinek, a lakáskultúrának, a szociális viszonyoknak, a táplálkozási szokásoknak és a hiedelemvilágnak megfelelően alakultak ki.

Hajdújárást nem ölelné fel a kutatás, mivel az a 20. században épült ki, de mivel a védett övezetben helyezkedik el, szükségesnek mutatkozik bizonyos feltételek megállapítása, nehogy olyan gazdasági és családi épületeket emeljenek, amelyek megbontanák a természetes környezet jellegét.

A népművészeti értékek közül kiemeljük a tó északi partján található, a Palics-Ludas kataszteri nyilvántartásban a 667-es szám alatt bejegyzett noszai tanyát (parcellaszáma 7750), amely 1993. szeptember 30-a óta védett, és közvetlenül a védett terület határán külső fekszik. Hasonló értéket képvisel Ludason a 74-es szám alatt a tó nyugati partján található Kápista tanya is, amely 1992. október 19-e óta előzetes védelem alatt áll. Mindkét tanyának elkészült a műszaki felmérése.3 A vidék tanyai életmódjának tipikus képviselőiről van szó, ezért figyelembe kell venni őket a ludasi természeti, archeológiai és népművészeti anyag bemutatásakor.

Csurgó és Ludas települések

A csurgói és a Ludasisor tanyáinak korát a legrégibb ismert térképek is bizonyítják. Az út mindkét oldalán sorban építették a tanyákat, melyekhez kert és szántók tartoztak. A tanya lakóházból áll, amely vagy párhuzamosan helyezkedik el az utca frontjával, vagy előkertes, sőt néhány fordított ház is van ezen a soron. A lakóházzal szemben található a nyári konyha, az istálló, míg a hombár leginkább az utcai fronton hosszirányban helyezkedik el. A disznó- és csirkeól meg a pince a parcella belsejében található. Az épületek közös jellemvonása, hogy vert falúak, a tető pedig nádból készült.

Már csak néhány tanya illetve gazdasági épület képez népi építészeti emléket, mivel nagyon sok ház lakatlan, ezért gyorsan tönkremegy, ugyanakkor sok épületet átépítettek, a modern életfeltételekhez alakítottak.

A házak négy típusba sorolhatók: minden régebbi ház vert falú (míg az újabbak vályogból épültek) három helyiséggel, ahol a középső helyiség a szabad kéménnyel ellátott konyha, ebből nyílik a bejárat a tisztaszobába és a nappali szobába. A szobákat kemencével fűtötték. A födémet a mestergerenda tartja a kisgerendákkal. A kakasülős tetőszerkezetet náddal fedik be. A házaknak állóhézagos deszkaoromzata van, a padláslyukak gyakran szív alakúak, a régebbiek nádból készültek, melyet sárral betapasztottak. A házakat fehérre meszelték, míg a fából készült részek leginkább zöld színűek voltak.

A házak típusai:

1) a legrégebbi típusú, két vagy három helyiségből álló, tornác nélküli ház

2) az udvar felé nyíló, hozzáépített fatornácos ház

3) vert falú tornácos ház, ahol a tornác első és hátsó részét mellékhelyiséggé alakították át

4) vert falú, fedett tornácos ház.

A parcella többi épülete is vert falú nádas tetővel, az oromzatot pedig függőlegesen elhelyezett deszkákkal alakították ki. Ezek közül az épületek közül fekvésével, nagyságával, formájával és építési módjával kiemelkedik a hombár. A hombár párhuzamosan áll a lakóházzal. Négyszögéletű az alapja, a talaj szintje felett emelt gerendákra épült gömölyés sárból. Néhánynak deszka oromzata van. Egy nádfedeles hombár áll még, de erre is cserepet tettek.

A másik figyelemre méltó gazdasági épület a pince. Vannak esetek, amikor a pince a ház egyik helyisége alatt van a tornácról nyíló bejárattal. Önállóan is állhatnak, részben a földbe ásott épületként. Ezekben az esetekben a bejáratuk vályogból készült nádfedéllel.

Csurgón és a Ludasisoron mindössze hét nádfedeles ház található, ezek közül kettőn a nádat cseréppel takarták le. Néhány (9) elhagyott tanyát az összeomlás fenyeget. A házak közül párat, amelyek teljes egészében megfelelnek a népi építészet elvárásainak és a természetes anyagok felhasználásával kifejezik a természetes környezettel való együttélést, bemutatásra javasolunk. A sor tó felöli részén található tanyák egyikének a megvásárlásával lehetővé válna a Ludasi komplexum népművészeti, archeológiai és természeti értékeinek a bemutatása. A jellegzetes ludasi tanya in situ megőrzésével, ahol bemutatnánk a hagyományos szállási életmódot, az épületeket is tartósan megóvhatnánk (1. és 2. kép).

A Ludasi-tó néprajzi értékeinek a kutatási programja

A kutatási program előfeltétele egy néprajzkutatókból álló csoport kialakítása, akik részletesen tanulmányoznák a népi élet különböző aspektusait. A kutatásban részt vehetne mindenki, aki eleddig érdeklődését fejezte ki a Ludas iránt és aki évekig dolgozott értékeinek feltárásán. A feldolgozásra váró témák a következők:

1. A település története
- elhelyezkedése, kialakulása, típusa, gazdasági jellemvonásai, a lakosság nemzeti összetétele, migrációk, topográfiai fejlődés - a település egyes részeinek elnevezése, kereskedelem, közlekedés, vásárok, piacok.
2. Mezőgazdaság, eszközök, malmok
- Szőlőtermesztés, állattenyésztés, méhészet, kertészet (dohány, paprika)
- A betelepített lakosság által hozott újdonságok
- A föld megművelésének típusai: szántás, vetés, szemnyerés
- a földműves szerszámai
3. Étkezés, vadászat és halászat, együttélés a tóval
- halételek
- a nád és a gyékény használata a mindennapi életben és az építkezésben
- az agyag felhasználása
- népi hiedelmek a vízről, a víz hatásáról stb.
- népi hiedelmek a madarakról
4. Társadalmi viszonyok és népi hiedelmek
- család, rokonság, házasság, munkamegosztás férfi és női munkára,
- táncok, énekek, mesék, népi hangszerek, különböző szokások és hiedelmek,
- Rózsa Sándor-mondák
5. Lakáskultúra
- tanya, ház, belső elrendezés, tűzhelyek, bútorok, gazdasági épületek, gémeskút, kerítések, az építkezés módozatai, világítás stb.
6. Viselet
- nyári, téli, női, férfi, gyermek, mindennapi, ünnepi
- díszítés (hímzés, szövés) anyagok (vásárolt vagy házilag készített)
- hajviselet, szakáll, főkötő, fejfedők
- menyasszonyi viselet
- szertartási menetek, az akkor szokásos viselet és díszítés
- mikor állt be a viselet változása
- a kivetkőzés folyamata
- mi maradt fenn máig a viseletből, hordják-e azokat és milyen alkalmakra
7. Az esztendő ünnepei
- karácsonytól karácsonyig
8. Az emberélet fordulói
- születés, házasság, halál

Összegzés

A Ludasi-tó védett part menti övezetében csak olyan épületek építését szabad engedélyezni, amelyek figyelembe veszik a helyi hagyományokat, a hagyományos építészeti megoldásokat, anyagokat, így biztosítva a folyamatosságot az ember és a természet együttélésének a bemutatására.

Nataša Nikolić

(Fordította: Papp Erika)