A felszíni vizek állapota a Palics-Ludas regionális park területén

Bevezetés

A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet rendes tevékenysége keretében folyamatosan méri a felszíni és a felszín alatti vizek (talajvíz) minőségi (kvalitatív) és mennyiségi (kvantitatív) állapotát, azzal a céllal, hogy figyelemmel lehessen kísérni egész Szerbia területén a vízrezsimet.

Ismerve a felszíni és a felszín alatti vizeink jellegét a kialakított mérőállomások hálózata meghatározott munkaprogram és egységes kritériumok alapján dolgozik, ami térben és időben lehetővé teszi egész köztársaságunk területén vizeink legoptimálisabb és legcélszerűbb minőségi áttekintését.

Az állandó monitoring nagy számú minőségi és mennyiségi adatot eredményez, ezek az adatok a Közt. Hidr. Int. hidrológiai információs központjának adatbázisában gyűlnek össze.

A vízrezsim állandó figyelemmel kísérése és az adatok (kvalitatív és kvantitatív) azonnali feldolgozása lehetővé teszi szükség esetén a gyors beavatkozást (pl. vízszennyezés esetén), rendelkezésre álló vízkészleteink optimális hasznosítását és vizeink pillanatnyi állapotának áttekintését.

1. Szisztematikus vízminőség-vizsgálat Szerbiában

A szerb kormány a vízügyi törvény (Szerb Közt. Hiv. Lapja 46/91, 53/93, 67/93 és 48/94 száma) alapján minden naptári év elején rendeletet hoz a szisztematikus vízminőség-vizsgálatról.

A rendelet meghatározza a folyók, tavak, víztározók, források és a felszín alatti vizeink minőségi vizsgálatának a méreteit, fajtáit és gyakoriságát.

A szisztematikus vízminőség-vizsgálat alatt a következőket értjük:

I) vízmintavétel, fizikai-kémiai, biológiai-bakteriológiai és radiológiai vizsgálatok:

- havonta (évente 12 alkalommal) 83 vízfolyás (folyók stb.) 154 profiljában,

- hetente (évente 52 alkalommal) 14 vízfolyás 23 profiljában,

- naponta (évente 365 alkalommal) 8 vízfolyás 20 profiljában,

- évente egyszer 20 főfontosságú forrásnál és 14 egyéb forrásnál,

- évente egyszer 29 víztározón (3 profilban 3 mélységből) és 4 tavon (a tó közepén a felszín alól) és

- évente egyszer 97 felszín alatti vízkiemelő állomáson.

II.) iszap-mintavétel, a folyami és víztározói iszap fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése:

- évente egyszer, 6 vízfolyás 6 profiljában, és

- évente egyszer 12 tározó 3-3 profiljában.

A terepen és az intézet laboratóriumában összesen 64 fizikai-kémiai, biológiai-bakteriológiai és radiológiai paramétert (vízminőség mutatók) mutatnak ki:

1) fizikai-kémia mutatók: a víz és a levegő hőmérséklete, látható szennyeződések, szag, szín, pH-érték, elektromos vezetőképesség, szabad szén-dioxid, karbonátok, bikarbonátok, lúgosság foka, oldott oxigén, a víz oxigénnel való telítettsége, a víz biológiai oxigénfogyasztása öt nap alatt (BPK-5), kémiai oxigénfogyasztás, szuszpenziós anyagok, oldott anyagok, ammóniumion, nitritek, nitrátok, ortofoszfátok, szénhidrátok, kalcium, magnézium, vízkeménység, nátrium, kálium, kloridok, szulfátok, össz foszfor- és nitrogén-mennyiség, szerves nitrogén, szilícium-dioxid, az oldott anyagok hevített maradéka (hamu), az oldott anyagok vesztesége hevítéssel, a szerves anyag százaléka az iszapban, szulfidok, cianidok, tanninok, kénhidrogén, arzén, réz, vas, higany, kadmium, mangán, hatvegyértékű króm, az össz króm-mennyiség, nikkel, ólom, cink, illó fenolok, metilénkék-aktív anyagok, szerves klóralapanyagú növényvédő szerek, herbicidek, PAH, ásványi olajok, össz ?-radioaktivitás,

2) biológiai mutatók: a coliformcsírák lehetséges száma 1000 ml vízben, az összes élő csíra 1 ml vízben, a szaprobitás mutatója, a szaprobitás foka és az a-klorofill.

A felállított monitoringnak köszönhetően nagy számú minőségi és mennyiségi adat gyűlik össze a felszíni és a felszín alatti vizeinkről, ezek az adatok a Közt. Hidr. Int. hidrológiai információs központjának adatbázisában gyűlnek össze.

A kapott eredmények alapján éves szinten, a köztársaságközi és a nemzetközi vizek besorolásáról (klasszifikációjáról) szóló rendelettel (JSzSzK Hiv. lapja 6/87. száma) és a köztársaságközi és a nemzetközi vizekben és a tenger menti vizekben a radionukleidok és a veszélyes anyagok megengedett maximális koncentrációjáról szóló határozattal (JSzSzK Hiv. lapja 8/87. száma) összhangban történik a vizeink vízminőségének a besorolása, és osztályzása a maximális megengedett szennyezőanyag koncentrációkhoz viszonyítva.

A szisztematikus vízminőség-vizsgálat eredményei heti jelentések Heti Közlöny és évi jelentés Hidrológiai Évkönyv 3, formájában jelennek meg.

1.2. A Palics-Ludas regionális park területén található vizek minőségi vizsgálata

A Palics-Ludas regionális park a Pannon-alföld gyöngyszeme, ennek keretében a Ludasi-tó, a természeti értékei, a szépsége és egyben a veszélyeztetettsége miatt is külön figyelmet érdemel (1994-ben természetvédelmi rezervátummá nyilvánították).

A Ludasi-tó a kisebb méretű eutrofizálódó tavak közé tartozik, az öregedés és feltöltődés egyre inkább kifejezett. Jelen pillanatban a Ludasi-tó élettartamát leginkább az antropogén (emberi) hatások befolyásolják, mivel a Palicsi-tóbol kap "friss" vizet, és ebbe a vízbe Szabadka város megtisztított szennyvizét engedik. A Ludasi-tó másik vízellátója a Magyarországon eredő Körös patak, amelynek vize rossz minőségű. A Palicsi-tóba a Tisza-Palics csatornán keresztül felpumpált víz különösen a nyári hónapokban nem kielégítő minőségű.

A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet a természetvédelemben a vízminőség és levegőminőség ellenőrzése révén van jelen a Palics-Ludas regionális park területén.

Vízminőség-vizsgálat alatt a következőket kell értenünk:

- évi egy vízmintavétel egy-egy profilban a Palicsi- és a Ludasi-tóból és laboratóriumi elemzés

- havonta egy vízmintavétel (évente 12 alkalommal) a Körösből a szabadkai profilban és laboratóriumi elemzés

- heti vízmintavétel (évente 52 alkalommal) a Tiszából a martonosi profilban és laboratóriumi elemzés.

2. A Tisza és a Körös vízminőségének állapota 1992-1996 között

A Tisza martonosi profiljában, a Körösnek pedig a szabadkai profiljában vett vízminták laboratóriumi minőségvizsgálatának eredményei alapján, az éves szinten előírt paramétereket figyelembe véve és a minőségi besorolásról szóló rendelettel összhangban készült el a Tisza és a Körös vizének minőségi értékelése. A vizsgált ötéves periódusban az előírt paraméterek és a minimális megengedett koncentrációt meghaladó veszélyes és káros anyagok minőségi kategóriái az 1. táblázatban láthatók.

1. Táblázat. A Tisza és a Körös vizének minőségi állapota 1992 és 1996 között.

vízfolyás

profil

minőségi paraméter

minőségi kategóriák

min. meg. konc. túllépése

     

1992

1994

1995

1996

 
Tisza Martonos oldott O2

III

III

II

II

Ni,Cr (1992)

    O2 tel. %

III

III

II

II

Hg (1994)

    BOF (BPK-5)

II

III

III

III

Fe (1995

    KOF (HPK)

I

I

II

I

Fe, fenol, Hg (1996)

    szaprobitás

III/II

-

KK

II

 
    NBKKl.

IV

-

-

IV

 
    üledékes any.

KK

-

-

IV

 
    oldott anyag

II

I

II

II

 
    pH

I

I

I

I

 
    lebegő anyag

I

I

I

I

 
    szín

I

I

I

I

 
    szag

I

I

I

I

 
Körös Szabadka oldott O2

-

I

III

III

-

    O2 tel. %

-

I

III

IV

 
    BOF (BPK-5)

-

I

KK

KK

 
    KOF (HPK)

-

IV

-

II

 
    szaprobitás

-

KK

-

II

 
    NBKKl.

-

KK

-

IV

 
    üledékes any.

-

III

KK

KK

 
    oldott anyag

-

IV

-

II

 
    Ph

-

-

III

III

 
    lebegő anyag

-

-

I

I

 
    szín

-

KK

I

I

 
    szag

-

-

I

I

 

 

A Tisza martonosi profiljában az áttekintett időszakban végzett szaprobiológiai elemzések azt mutatják, hogy a folyó limnoszaprobitása változó. A vízfolyás az 1992/93-as időszakban meg volt terhelve nagyobb mennyiségű szerves anyaggal. Ebben a periódusban a szaprobitási index a ?-?-mezoszapr?b zóna határértékei között mozgott, vagyis II. és III. kategóriájú volt a víz minősége. Az 1994/95-ös időszakban megfigyelhető volt a szaprobitás csökkenése. A víz a II. kategóriában volt.

A Körös szabadkai profiljában 1994-ben, 95-ben és 96-ban folytak szaprobiológiai vizsgálatok. Az elemzések kimutatták, hogy a Körös szervesanyag szennyeződéssel csak mérsékelten terhelt. A szaprobitási index a ?-mezoszaprób zónában mozgott, vagyis II. kategóriájú volt a víz.

3. A Palicsi-tó és a Ludasi-tó vízminőség-vizsgálatának eredményei 1992 és 1996 között.

Az 1992/96-os periódusban a Palicsi-tó és a Ludasi-tó vizének általános minőségi állapotának értékelése: A tavak felszíni vízrétege erősen lúgos kémhatást mutat. A biológiai oxigénfogyasztás (BPK-5) és a kémiai oxigénfogyasztás (HPK) értékei megfeleltek a IV. kategóriának vagy kategórián kívüliek voltak. A vízben megnőtt koncentrációban voltak jelen az oldott ásványi anyagok, ezeknek a koncentrációja jelentősen meghaladta a felszíni vizek átlagos ásványianyag-koncentrációját. A magas ásványianyag-koncentráció eredményeként magas volt a víz elektromos vezetőképessége is. A kationok közül a nátrium, a kálium és a magnézium dominált, míg az anionok közül kloridok és a szulfátok voltak jelen a legnagyobb töménységben. A 2. táblázat mutatja be a Palicsi-tó és a Ludasi-tó vízminőség-vizsgálatának az eredményeit.

A Palcsi-tó és a Ludasi-tó vizének szaprobiológiai elemzése kimutatta a szervesanyag-termelődés magas szintjét. Az algák intenzív szaporodása a kedvező hőmérséklet és a víz magas nitrogén- és foszforsó-koncentrációjának a következménye. A mintavételek alkalmával az említett sók koncentrációja nem haladta meg a maximális megengedett mennyiséget a vízben, mivel nagy mennyiség le volt kötve a tóban található biomasszában, a planktonikus szervezetekben. Ugyanakkor előrehaladt a mineralizáció folyamata, innen eredt az anionok és kationok megnövekedett koncentrációja.

2. Táblázat. A Ludasi-tó vízminőség vizsgálatának eredményei 1992 és 1996 között.

A vizsgálat éve

1992

1994

1995

1996

A mintavétel dátuma

05. 19.

03. 10.

08. 29.

07. 10.

A mintavétel időpontja  

14.30

14.30

14.50

A víz hőmérséklete C°

17

21,08

18,8

21,6

A levegő hőmérséklete C°

20

25

19

21,6

Áttetszőség mm-ben

120

20

50

70

Látható szennyeződések

-

-

-

-

Szag

-

-

-

-

pH érték

9,1

9,8

9,2

9,4

Elektrom. Vezetőkép. m S cm-1

1567

1857

1518

1303

Szabad CO2 mg/l  

0

0

0

Oldott O2 mg/l

8,1

12,0

11,9

11,9

O2 telítettség %-ban

84

139

126

136

BOF (BPK-5) mg/l

18,6

25,0

22

12,5

KOF-Mn (HPK-Mn) mg/l

26

65

47

42,5

KOF-Cr (HPK-Cr) mg/l

138

     
Üledékes anyagok mg/l

40

400

136

93

Száraz maradék mg/l

1040

1250

994

837

Hevítés utáni maradék mg/l

840

998

462

 
Hevítéskori veszteség mg/l

200

252

232

 
Össz alkalitás CaCO3 mg/l

240

327

357

303

Bikarbonátok HCO3 mg/l

239

199

233

149

Össz keménység ° dH

20,4

22

17

15

Kalcium Ca mg/l

45,8

31,8

33,7

28,7

Magnézium Mg mg/l

80,7

75,9

53,4

47,5

Nátrium Na mg/l

198,2

267

207

169,4

Kálium K mg/l

43,5

50

40

32,6

Szulfátok SO4 mg/l

342

380

246

209

Kloridok Cl mg/l

173

216

155

135,8

Ammónium ion NH4 mg/l

0,3

0,5

0,8

0,8

Nitritek NO2 mg/l

0

0,02

0

0

Nitrátok NO3 mg/l

0,5

0

0,5

0,52

Össz foszfor P mg/l

1,1

3,8

1,7

0,66

Ortofoszfát PO4 mg/l

0,12

0,25

0,18

0,26

Szerves nitrogén N mg/l

0.96

     

 

3. Táblázat. A Palicsi-tó vízminőség vizsgálatának eredményei 1992 és 1996 között.

         
A vizsgálat éve

1992

1994

1995

1996

         
A mintavétel dátuma

05. 19.

03. 10.

08. 29.

07. 10.

         
A mintavétel időpontja  

15.30

13.00

14.00

A víz hőmérséklete C°

17,5

21,4

20,4

22,5

A levegő hőmérséklete C°

20

24

18

21

Áttetszőség mm-ben

90

150

70

100

Látható szennyeződések

-

-

-

-

Szag

-

-

-

-

pH érték

8,5

8,7

9,1

9,0

Elektrom. vezetőkép. m S cm-1

1396

1379

1145

1029

Szabad CO2 mg/l

-

0

0

0

Oldott O2 mg/l

8,7

9,7

10

11,6

O2 telítettség %-ban

92

111

112

135

BOF (BPK-5) mg/l

9,5

9,7

11

9,7

KOF-Mn (HPK-Mn) mg/l

16

25

33

24,4

KOF-Cr (HPK-Cr) mg/l

91

     
Üledékes anyagok mg/l

29

50

131

59

Száraz. maradék mg/l

923

936

725

693

Hevítés utáni maradék mg/l

655

738

527

 
Hevítéskori veszteség mg/l

268

198

198

 
Össz alkalitás CaCO3 mg/l

189

233

270

249

Bikarbonátok HCO3 mg/l

196

217

217

195

Össz keménység ° dH

19,9

18,5

15,8

14,6

Kalcium Ca mg/l

59,2

42,7

39,7

38,1

Magnézium Mg mg/l

50,2

54,5

44

40,4

Nátrium Na mg/l

155

148,9

127,3

113,7

Kálium K mg/l

36

41,3

31

24

Szulfátok SO4 mg/l

321

300

166

160

Kloridok Cl mg/l

147

147

130

111,2

Ammónium ion NH4 mg/l

0,4

0,6

0,4

0,7

Nitritek NO2 mg/l

0

0,31

0

0

Nitrátok NO3 mg/l

0

1,5

0,5

0,57

Össz foszfor P mg/l

1,1

0,38

0,82

0,29

Ortofoszfát PO4 mg/l

0,95

0,37

0,45

0,19

Szerves nitrogén N mg/l

0,49

     

 

4. Táblázat. Veszélyes és káros anyagok jelenléte a Palicsi- és Ludasi-tóban 1992 és 1996.

 

A megengedett maximális koncentráció túllépése

     

Év

1992

1994

1995

1996

Palicsi-tó

-

Mn

Hg

-

Ludasi-tó

-

Fe, Mn

-

fenol

4. Összefoglaló helyett

A Ludasi-tó és a Palics-Ludas regionális park egész körzetének a hatékony védelme, fejlesztése és ésszerű hasznosítása érdekében szükség van a víz, a talaj és a levegő monitoringjának a felállítására. Minden mérvadó intézetet és szakintézményt be kell kapcsolni az ökológiai tudományos kutatóprogramok megvalósításába. A kutatási témák és intézmények mozaikus struktúrája lehetővé tenné a problémakör alapos áttekintését és a legcélravezetőbb határozatok meghozatalát. Mint az élőhelyek ellenőrzését végző egyik reprezentatív intézmény érdekeltek vagyunk a jövőbeni projektumokba való bekapcsolódásban.

Radmila Vojnović-Kljaić, okl. met.

(Fordította: Gergely József)